Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu

2 158 466,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 158 466,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 245 (123K i 122M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2017r. spośród 257 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, osób z niskimi kwalifikacjami) oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajki.

Opis zadań, korzyści: Formy wsparcia:

 1. IPD - 257,
 2. Pośrednictwo pracy - 257,
 3. Poradnictwo zawodowe - 257,
 4. Szkolenia zawodowe - 85,
 5. Staże zawodowe - 120,
 6. Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 52.

Rezultaty:

1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% - 116 osób, w tym liczba osób pracujących dla:

 • l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28% - 29 os.,
 • l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19% - 2 os.

2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych wsparciem w programie 32% - 83 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla:

 • l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32% - 33 os.,
 • l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27% - 3 os.

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 22% - 3 os.

Efektywność zatrudnieniowa:

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej:

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33% - 4 osoby,
 • dla kobiet na poziomie co najmniej 39% - 51 osób,
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33% - 2 osoby,
 • w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% -31 osoby,
 • w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38% - 54 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urzad Pracy wBiłgoraju (PUP)