Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu

3 289 612,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 289 612,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści: Działania kosztowe:

  • średnio 5-miesięczne staże - 314 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 38 osób,
  • bon na zasiedlenie - 50 osób.

Korzyści:

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych - min. 2 osoby,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych - min. 42 osoby,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych (poza długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i o niskich kwalifikacjach) - 38 osób,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o niskich kwalifikacjach - min. 94 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urzad Pracy w Biłgoraju (PUP)