Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa 18 powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I
Całkowita wartość I etapu: 29 183 081,30 zł
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 15 975 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 13 208 081,30 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.

Opis inwestycji: Jedyna kryta pływalnia w Biłgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesną halę basenową zawierającą część rekreacyjną. Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m2 zawierać będzie w szczególności: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych - zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 mb - wanny jacuzzi - podbasenie z wyposażeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i wodociągowe - instalacje i urządzenia: zaopatrzenia w ciepło w tym OZE, techniki wentylacyjnej, elektroenergetyczne, teletechniczne i informatyczne - elementy zagospodarowania terenu: parkingi, chodniki, prace przygotowawcze, usunięcia nawierzchni, ogrodzeń, wycinka zieleni – przekładki uzbrojenia w terenie i projektowane uzbrojenie - niezbędne dostosowania w tym urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu, wyposażenie i rozwiązania techniczne umożliwiające oddanie obiektu etapu I do użytkowania.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. Biłgoraj to obszar rozwoju i koncentracji funkcji społeczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewódzkiej miasto średnie tracące funkcję społeczno-gospodarczą. Rozbudowa pływalni wzmocni potencjał rozwojowy miasta, powiatu, regionu. Pozytywne oddziaływanie inwestycji ma charakter ponadlokalny. W 2022 roku została opracowana pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca realizację inwestycji w podziale na 2 etapu. Nowa hala basenowa będzie mogła funkcjonować w czasie, realizacji II etapu (nieobjętego wnioskiem) polegającego na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12x25m i pozostałym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie. Obiekt będzie dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. W rezultacie obu etapów powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3760 m2 z powierzchnią lustra wody ok. 623 m2. Pływalnia będzie pływalnią publiczną z możliwością pobierania opłat z wykorzystaniem ESOK.

wizualizacja basenu
Pływalnia będzie mogła realizować także zadanie poprawy kondycji osób, których stan zdrowia pogorszył się w czasie pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji jest komplementarna z inwestycjami w sport i rekreację realizowanymi obok basenu. Projekt spełnia oczekiwanie strony społecznej a jego zrealizowanie wypełni wskazane cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.

Etap 1 obejmuje:
- odłączenie od instalacji i rozbiórka paneli fotowoltaicznych i ich konstrukcji
- rozbiórka zadaszenia wejścia do technologii/chemii/
- rozbiórka schodów i murku oporowego od strony południowej przy zewnętrznych wejściach do pom. chemii
- budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego /z pozostawieniem funkcjonujących pom. chemii basenowej/
- przerwa technologiczna basenu istniejącego - rozbiórka pozostawionego zaplecza chemii basenowej
- budowa nowoprojektowanej części pomieszczeń chemii basenowej - docelowe wyposażenie w urządzenia technologiczne - podłączenie do nich istniejącego basenu i jego uruchomienie po przerwie technicznej
- odcięcie istniejącej hali basenu w płaszczyźnie od strony nowobudowanej hali basenu rekreacyjnego /ściana oddzielenia pożarowego/
- budowa hali basenu rekreacyjnego
- tymczasowe rozbieralne zamknięcie w poziomie stropu nad podbaseniem otworu niecki hamowanej
- budowa tymczasowego układu funkcjonalnego części przebieralniowo-sanitarnej oraz budowa tymczasowych schodów zewnętrznych i podnośnika dla osób niepełnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposażeniu holu wejściowego/
- kompleksowa budowa i docelowe wyposażenie hali basenu rekreacyjnego oraz podbasenia
- budowa zjeżdżalni wodnych /bez ich podłączenia do hali basenu rekreacyjnego
- prace przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów oraz przygotowanie do przechowania egzemplarzy przeznaczonych do przesadzeń
- usunięcia nawierzchni utwardzonych kolidujących z planowana inwestycją,
- rozbiórka ogrodzeń zlokalizowanych od południowej i wschodniej części obiektu
- przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną inwestycją - również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej
- budowa docelowego uzbrojenia terenu - również w rejonie placu przedwejściowego przy ul. Cegielnianej
- budowa docelowa drogi i dojść pieszych oraz parkingów - z wyłączeniem placu przedwejściowego, zjazdu, korekty drogi pożarowej i zatoki autobusowej/
- docelowe zagospodarowanie zieleni.

basen RFIL 800

basen polski lad 800