droga sol bidaczow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól - Bidaczów Stary”

- operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Cel operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól - Bidaczów Stary o długości 4,925 km ma służyć poprawie jakości stanu technicznego sieci drogowej Powiatu Biłgorajskiego, a tym samym zapewnić dostępność do miejsc pracy oraz poprawić warunki rozwoju gospodarczego (w tym produkcji rolnej).

Wartość umowy (po przetargu):                                 5 782 169,42 zł.
Wartość dofinansowania EFRROW (63,63%):         3 679 194,40 zł.