logoprojekty

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
- nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
- nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
- nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

Łączna długość dróg: 13 232 mb.

Etap realizacji projektu:
Realizacja projektu - projekt w toku.

Źródło finansowania, program:
Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Okres realizacji: 01.07.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 3 503 274,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 503 274,44 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.

Źródło finansowania: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 30.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

190 976,60 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

190 976,60 zł

Źródło finansowania: Sportowa Polska.

Okres realizacji projektu: 29.01.2021r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 572 394,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 286 197,00 zł

Wartość dofinansowania

1 286 197,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków.

Okres realizacji projektu: 12.07.2021r. - 03.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

120 446,00 zł

Wartość wkładu własnego

60 223,00 zł

Wartość dofinansowania

60 223,00 zł

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. - 14.06.2022r.

Całkowita wartość projektu

150 178,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

150 178,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 548 641,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 274 320,50 zł

Wartość dofinansowania

1 274 320,50 zł