2021

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola
  DOFINANSOWANIE        183 024 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      258 300  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)

  Źródło finansowania: PO WER.

  Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  3 047 295,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  3 047 295,00 zł

 • Aktywność i praca VII

  Etap realizacji projektu:
  Realizacja projektu - projekt w toku.

  Źródło finansowania, program:
  Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
  Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

  Okres realizacji: 01.07.2021r. - 31.12.2022r.

  Całkowita wartość projektu: 3 503 274,44 zł
  Wartość dofinansowania: 3 503 274,44 zł
  Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

 • Biłgoraj, spichlerz (XIX w.) wykonanie impregnacji i izolacji przeciwwilgociowej poziomej

  Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków.

  Okres realizacji projektu: 12.07.2021r. - 03.09.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  120 446,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  60 223,00 zł

  Wartość dofinansowania

  60 223,00 zł

 • Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród

  Źródło finansowania: FDS.

  Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.10.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  8 105 970,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  4 052 985,00 zł

  Wartość dofinansowania

  4 052 985,00 zł

 • Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród

  DOFINANSOWANIE        3 616 986 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      5 167 124,01  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Door-to-door dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego

  W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione  ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door. Dzięki realizowanej przez Powiat usłudze transportowej, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Uruchomienie usługi bezpłatnego transportu dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego zostało zaplanowane na 1 czerwca 2021 roku.
 • Informacja o remoncie dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

  Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
  - nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
  - nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
  - nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

  Łączna długość dróg: 13 232 mb.

 • Informujemy iż rekrutacja do projektu Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski nadal trwa!!!

  Poszukujemy mieszkańców Biłgoraja oraz mieszkańców Gminy Tereszpol po 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością. Rekrutacja trwa!!! Liczba miejsc ograniczona!!! Zapraszamy do udziału w projekcie, który umożliwia: nieodpłatne spędzenie czasu w miłej atmosferze przy kawie i herbacie, korzystanie z zasobów i wyposażenia klubu, rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez udział w przyjemnych zajęciach dodatkowych, wyjścia do kina, wyjazdy integrujące uczestników, spotkania okolicznościowe.

  Szczegóły w artykule.

 • Konsultacje w sprawie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy ZSBiO

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie konsultacyjno - koncepcyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Uczestniczyła w nim poseł Beta Strzałka i przedstawiciele Zarządu Powiatu, w osobach starosty Andrzeja Szarlipa, wicestarosty Tomasza Rogali, etatowego członka Zarządu Marii Gałki, kierownik wydziału inwestycji i kierownik biura organizacji i administracji Starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor „Budowlanki” Stanisław Sitarz i kierownik administracyjny Stanisław Cieślak.

 • Międzynarodowa mobilność w reklamie

  Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. - 14.06.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  150 178,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  150 178,00 zł

 • Otwarto ciągi drogowe o długości ponad 13 km

  W roku 2020 powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych łączących się z drogą krajową Nr 74. Wyremontowano trzy ciągi drogowe 2912L, 2913L i 2915L, obejmujące drogi na trasach Teodorówka – Kolonia Teodorówka – Smoryń,  Pulczynów – Wola Kątecka – Żelebsko. Zadanie otrzymało najwyższą punktację w województwie lubelskim w ramach uzupełniającego naboru wniosków. Wykonawcąbyła PRD Sp. z o.o. Zamość, która przystąpiła do robót w roku ubiegłym i zadanie zakończył w lipcu bieżącego roku.

 • Projekt Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski

  Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

  Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia - Budziarze

  Źródło finansowania: FDS.

  Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  2 548 641,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 274 320,50 zł

  Wartość dofinansowania

  1 274 320,50 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

  Źródło finansowania: FDS.

  Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  8 677 452,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  4 338 726,00 zł

  Wartość dofinansowania

  4 338 726,00 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

  DOFINANSOWANIE        2 270 798 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      4 541 597,30  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L Dereźnia - Budziarze

  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
  DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze

  DOFINANSOWANIE        1 026 944 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      1 711 574,34  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec
  DOFINANSOWANIE        180 652 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      291 957,72  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
  DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.