...
Loga Fundusze Europejskie

Absolutorium dla Zarządu

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 31 maja, 2016

absolutRada Powiatu w Biłgoraju udzieliła absolutorium Zarządowi za wykonanie budżetu w 2015 roku. Decyzja zapadła podczas sesji, która dobyła się w poniedziałek, 30 maja. Realizację budżetu w roku ubiegłym podsumował Starosta Marian Tokarski. Skarbnik przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie komisje Rady Powiatu także wyraziły opinię pozytywną dla realizacji ubiegłorocznego budżetu. 14 radnych było za udzieleniem absolutorium, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody budżetu powiatu w 2015 roku wykonane zostały w wysokości 97.393.382 zł, co stanowi 99,04% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 92.763.696,15 zł, co stanowi 93,06% planu. Wobec czego powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 4.629.686 zł.

Nadwyżka ta powstała z oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków budżetowych. Pochodzi ona:

                   z oszczędności poprzetargowych na przebudowę i modernizację dróg w kwocie 2 mln,

                   niewydatkowania 1 mln 100 tys. zł środków z funduszu geodezyjnego na cyfryzację i modernizację zasobu geodezyjnego, gdyż projekt ten będzie realizowany w 2016 roku,

                   500 tys. zł zostanie wydatkowane na boisko RCEZ w 2016 roku,

                   500 tys. zł nie wydatkowano na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,

                   250 tys. zł będzie wydatkowane na plany urządzenia lasów w bieżącym roku.

Nadwyżka budżetowa w całości została przeznaczona na inwestycje i projekty takie jak:

– przebudowa mostu w Pisklakach kwota 1 mln zł,

– boisko na Przemysłowej – 1 mln 800 tys. zł,

– boisko RCEZ – 500 tys. zł,

– modernizacja budynku UMCS – 500 tys. zł.

Głównym źródłem dochodów powiatu były w 2015 roku:

 • subwencje w kwocie 51.374.484 zł, co stanowi 52,75% dochodów ogółem,
 • dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.600.408,12 zł co stanowi 16,02% dochodów ogółem,
 • udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 9.738.188,59 zł, co stanowi 10% dochodów powiatu,
 • dotacje od gmin i powiatów na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej w kwocie 7.115.259,39 zł, co stanowi 7,31% dochodów ogółem,
 • dochody z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 5.062.287,52 zł, co stanowi 5,20% dochodów ogółem,
 • dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za zajecie pasa drogowego, opłat środowiskowych i innych opłat wyniosły 3.050.960,72 zł, co stanowi 3,13% dochodów ogółem,
 • dochody z mienia powiatu oraz usług geodezyjnych wyniosły 2.511.778,69 zł, co stanowi 2,58% dochodów ogółem,
 • dochody z funduszy celowych i innych źródeł zewnętrznych wyniosły 920.913,03 zł, co stanowi 0,94% dochodów ogółem,
 • dotacje unijne na realizację programów edukacyjnych i społecznych wyniosły 905.652,60 zł, co stanowi 0,93% dochodów ogółem,
 • pozostałe dochody powiatowe z tytułu świadczonych usług, odsetek, odszkodowań i innych dochodów wyniosły 1.113.450,33 zł, co stanowi 1,14 % dochodów.

W ramach zrealizowanych dochodów w roku 2015 roku, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły kwotę 85.564.905,73 zł czyli 87,95% wszystkich dochodów powiatu, natomiast dochody własne powiatu wyniosły 11.738.477,26 zł, czyli stanowiły 12,05% dochodów powiatu.

Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku wyniosły 92.763.696,15 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi powiat w 2015 roku wydatkował kwotę 52.428.008,12 zł, co stanowi ponad 56,5 % wszystkich wydatków. Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach powiatowych (po wyłączeniu programów unijnych) w stosunku do 2014 roku wzrosły o 1.021.355,59 zł, tj. o 1,99%.

Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco:

 • Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 37.345.646,60 zł (co stanowi 40,26% wydatków powiatu).
 • Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 20.157.456,58 zł (co stanowi 21,73% wydatków powiatu).
 • Na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 17.758.004,02 zł (19,14 % wszystkich wydatków powiatu).
 • Na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano 9.177.018,97 zł (9,89% wydatków powiatu).
 • Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 4.184.740 zł (4,51% wydatków powiatu).
 • Na obsługę długu (rat, odsetek i poręczeń) wydatkowano łącznie kwotę 4.212.492,67 zł (4,54% wydatków powiatu).
 • Na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.500.773.52 zł (2,70% wydatków powiatu).
 • Na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1.008.360,71 zł (co stanowi 1,09% wydatków powiatu).

            Powiat w 2015 roku na zadania inwestycyjne i remontowe wydatkował kwotę 16.551.033,28 zł (17,84% wydatków powiatu) z tego na inwestycje wydatkowano kwotę 13.710.567,36 zł, a na remonty kwotę 2.840.465,92 zł.

            Na drogi powiatowe w 2015 roku poniesiono nakłady w kwocie 22,2 mln zł, z tego:

– Zarząd Dróg Powiatowych prowadził zadania o wartości 15 mln zł.

– Miasto Biłgoraj prowadziło zadanie o wartości 4,2 mln, a Gmina Tarnogród o wartości 3 mln zł.

            Źródłami finansowania zadań drogowych był:

– budżet powiatu w kwocie 8,05 mln zł co stanowi 36% poniesionych nakładów,

– budżet państwa w kwocie 8,1 mln zł, co stanowi 37% poniesionych nakładów,

– pomoc z budżetów gmin wyniosła 6,05 mln zł, co stanowi 27% wydatków na drogi powiatowe.

Najważniejszymi zadaniami drogowymi zrealizowanymi w 2015 roku były:

 • Realizowane przez Powiat w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zadanie polegające na przebudowie odcinków drogowych Biłgoraj – Wolaniny – Żelebsko – Rapy Dylańskie o długości 18 km, gdzie wydatkowano kwotę prawie 6 mln zł.
 • Realizowane przez Miasto Biłgoraj w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zadanie polegające na przebudowie ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju, gdzie wydatkowano kwotę 4,2 mln zł. w tym prawie 1 mln zł środków powiatu.
 • Realizowane przez Gminę Tarnogród w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zadanie polegające na modernizacji odcinków drogowych trasie Luchów Dolny – Różaniec – Dobrozy o długości 11 km, gdzie wydatkowano kwotę 3 mln zł, w tym prawie 800 tys. zł środków z budżetu powiatu.
 • Na „Przebudowę przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001L – ul. Sikorskiego w Biłgoraju” Powiat wydatkował wydatkowano kwotę ponad 3 mln zł.
 • Na remont drogi powiatowej Nr 2947L wraz z przepustami w miejscowości Aleksandrów Pierwszy wydatkowano kwotę prawie 450 tys. zł.
 • Oprócz zadań drogowych realizowanych przez Powiat w 2015 roku, znaczące nakłady zostały poniesione na rozbudowę Al. Jana Pawła, które wyniosły 28 mln zł, w tym udział powiatu wyniósł 2,3 mln zł.

Efektem rzeczowym powyższych inwestycji była przebudowa i modernizacja 45 km dróg powiatowych i remont 2 mostów.

Do pozostałych zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu należą:

 • „Przebudowa zespołu kompleksu sportowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju” gdzie wydatkowano środki w kwocie 470.793,10 zł, w tym z budżetu państwa pozyskano 250.000 zł, zadanie będzie kontynuowane w roku 2016. Całkowity koszt zadania wyniesie 1,6 mln zł.
 • Wykonano zadanie „System klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju” za kwotę 249.444 zł.
 • Na zakup samochodu przystosowanego do transportu ratowników i sprzętu do działań z zakresu ratownictwa wodnego i chemiczno – ekologicznego dla KP PSP w Biłgoraju wydatkowano kwotę 121.990 zł.
 • Na „Rozbudowę budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju” wydatkowano kwotę 31.999,96 zł, a na remonty bazy dydaktycznej głównie ZSO, RCEZ i na przystosowanie dla potrzeb ZSR budynku po byłym Kolegium oraz na zakupy inwestycyjne w szkołach wydatkowano kwotę 395.882,01 zł.
 • Na remonty i inwestycje w domach pomocy społecznej w tym zakup wózka akumulatorowego typu Melex i wymianę pokrycia dachowego jednego z budynków DPS Teodorówka wydatkowano kwotę 169.645,44 zł.

               Na 31 grudnia 2015 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 16.782.963,58 zł. Wskaźnik długu wyniósł na koniec 2015 roku 17,23% do dochodów ogółem.

Powiat w 2015 roku osiągnął lepszy niż pierwotnie zakładano wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 4,33% a dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 9,34%, co wskazuje na poprawę w stosunku do lat poprzednich sytuacji finansowej powiatu.

Należy zwrócić uwagę, że rok 2015 był ostatnim rokiem wydatkowania środków unijnych z pierwszej perspektywy na lata 2007-2013 a jednocześnie nie pojawiły się nowe programy w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 wobec czego głównym źródłem pozyskiwanych środków był budżet państwa – zaznaczyła Starosta Biłgorajski – Podsumowując realizację budżetu roku 2015 należy stwierdzić, że był to dobry budżet pozwalający na realizację wielu ważnych zadań: zahamowano proces zadłużania powiatu kończąc rok budżetowy nadwyżką budżetową, wyremontowano i odbudowano ponad 45 km dróg powiatowych, poprawiono infrastrukturę bazy oświatowej w tym infrastrukturę sportową, poprawiono infrastrukturę domów pomocy społecznej, poprawiono warunki pracy i obsługi interesanta w Starostwie.