...
Loga Fundusze Europejskie

Absolutorium za budżet 2018 roku

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 24 czerwca, 2019

W środę, 19 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Powiatu, podczas której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Podczas głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu.

Najistotniejsze założenia budżetu powiatu, zestawienie wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem ich realizacji:

Powiat Biłgorajski w 2018 roku osiągnął dochody w wysokości 111.027.833,86 zł., natomiast wydatki wyniosły kwotę 118.148.048,48 zł. co oznacza zamknięcie roku deficytem w wysokości 7.120.214,62 zł., Powiat w 2018 roku zaciągnął kredyt bankowy w kwocie 6.985.440 zł. na cele inwestycyjne i spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 19.176.012,82 zł., co stanowiło 17,27% dochodów powiatu.

W 2018 roku na inwestycje w rozwój infrastruktury powiatowej wydatkowano kwotę 28.644.722.45 zł. czyli ponad 24% budżetu powiatu, większość prowadzonych przez Powiat inwestycji na które przeznaczono 95% środków dotyczyła nakładów na rozwój infrastruktury drogowej oraz bazy oświatowej głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Na inwestycje w obszarze rozwoju sieci drogowej powiatu w 2018 roku wydatkowano kwotę 15.996.896,22 zł., gdzie do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki – w ramach projektu pn.„ Wygodniej szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, zadanie to było realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2019 środki w kwocie 7.205.447,92 zł., Zadanie to w części dotyczącej powiatu biłgorajskiego zostało zakończone już w bieżącym roku, a jego wartość wyniosła prawie 12 mln zł.

Na „ Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2914L – w miejscowości Sokołowka”, wydatkowano kwotę 1.190.860,37 zł., zadanie to było w części współfinasowane ze środków rezerwy drogowo – mostowej budżetu państwa.

W 2018 roku dokończono budowę ulicy Sitarska i ulicy 400-lecia na terenie Miasta Biłgoraja, wydatkując na ten cel kwotę 1.162.251,36 zł. Ponadto udzielono Miastu Biłgoraj dotacji w kwocie 550.000 zł. na przebudowę ulicy Cegielnianej, ulicy Różnówka Stawy i ulicy Batalionów Chłopskich.

Na „Przebudowę drogi Nr 2808L Otrocz- Tokary – Huta Turobińska”, wydatkowano środki w kwocie 903.651,21 zł., zadanie to było realizowane wspólnie z Gminą Turobin”

Na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”, wydatkowano środki w kwocie 843.239,39 zł., zadanie to było realizowane wspólnie z Gminą Potok Górny

W 2018 roku zakończono „ Budowę drogi powiatowej Tereszpol – Smólsko etap II”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 535.919,18 zł., zadanie to było kontynuacją zdania z roku poprzedniego realizowanego we współpracy z Lasami Państwowymi.

Na „Modernizacje drogi powiatowej Nr 2900L Żółkiewka – Turobin” wydatkowano środki w wysokości 523.874,22 zł., zadanie to było współfinansowane środkami Samorządu Województwa w ramach programów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych realizowanych wspólnie z gminami wydatkowano środki w wysokości 3.081.652,57 zł.

Oprócz prowadzonych inwestycji drogowych na bieżące remonty dróg powiatowych wydatkowano środki w kwocie 3.822.593,70 zł.

Wydatki Powiatu w 2018 roku na inwestycje i remonty drogowe wyniosły łącznie prawie 20 mln zł. czego efektem było przebudowanie oraz wyremontowanie 32,5 km dróg powiatowych.

Na inwestycje w obszarze edukacji wydatkowano w 2018 roku środki w kwocie 11.110.656,91 zł., do najważniejszych zadań realizowanych w ubiegłym roku należało:

Zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w ramach wieloletniego zadania z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego” na ten cel wydatkowano kwotę 9.482.964,66 zł., wydatki na to zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego będą kontynuowane w bieżącym roku, a szacunkowa wartość zadania prowadzonego w latach 2016-2020 wyniesie ponad 22,5 mln zł.

Na realizację unijnego projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego obejmującego warsztaty szkolne pn. „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia” wydatkowano środki w kwocie 1.442.295,53 zł. W ramach tej kwoty dokonano modernizacji warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, zadanie to będzie dalej realizowane w kolejnym roku, a jego wartość wyniesie ponad 3,6 mln zł.

Na inne inwestycje oświatowe powiat wydatkował kwotę 185.396,72 zł.

Powiat w ubiegłym roku prowadził w szkołach i placówkach oświatowych projekty edukacyjne skierowane do uczniów, obejmujące szerokie spektrum działań od wyjazdów zagranicznych naszej młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, poprzez programy edukacyjne i możliwość odbywania staży u pracodawców. Wartość tych projektów finansowanych ze źródeł unijnych jak i krajowych wyniosła w ubiegłym roku kwotę 1.366.923,31 zł. Największym projektem zrealizowanym w 2018 roku szkołach był program skierowany do uczniów szkół typu zawodowego oraz pracodawców pod nazwą „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 886.622,75 zł., projekt ten jest realizowany w szkołach typu technicznego w latach 2017-2020, a jego wartość wynosi 3,6 mln zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne powiatu poniesione w ubiegłym roku wyniosły 1.537.219,32 zł., w ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące zadania:

Na realizację unijnego projektu wieloletniego w ramach RPO Województwa Lubelskiego pn. „E – geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” wydatkowano kwotę 780.570,62 zł., , wydatki będą kontynuowane w bieżącym roku, a wartość tego projektu realizowanego w latach 2016-2020, wyniesie prawie 14,5 mln zł.

W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wydatkowano środki w kwocie 368.049,60 zł. na realizację zadania pn. „Poprawa warunków użytkowych Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – wymiana dachu”

Zakupiono za kwotę 128.658 zł. wieloformatowe i wielofunkcyjne urządzenie dla potrzeb zasobu geodezyjnego.

Natomiast na realizację Komendzie Powiatowej PSP projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja oświetlenia w KP PSP w Biłgoraju” wydatkowano kwotę 89.986,80 zł.

Podsumowując Powiat w ubiegłym roku zrealizował wiele zadań rozwijając istniejącą infrastrukturę drogową, poprawiając istniejącą bazę oświatową czy bazę techniczną jednostek powiatowych, prowadził wiele projektów skierowanych do uczniów szkół powiatowych. Kilka projektów takich jak: termomodernizacja obiektów oświatowych i obiektów domów pomocy społecznej, modernizacja warsztatów szkolnych, cyfryzacja zasobu geodezyjnego czy projekty edukacyjne w szkołach będą kontynuowane także w roku bieżącym.