...
Loga Fundusze Europejskie

Bieg Tropem Wilczym X edycja. Ruszają zapisy

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 10 lutego, 2022

16 lutego br. ruszają internetowe zapisy na Bieg Tropem Wilczym. To największy w Polsce bieg pamięci, który czci Żołnierzy Wyklętych”. Od lat włącza się w niego także powiat biłgorajski. W tym roku, bieg odbędzie się 6 marca. Zapisy potrwają do 4 marca włącznie. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, które będą wręczane po zakończeniu biegu. W tym roku bieg odbędzie się w centrum Biłgoraja, a zbiórka zaplanowana jest na Placu Wolności. Zachęcamy do zapisów i zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN
Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Termin: 06.03.2022 r. (niedziela).
Miejsce zbiórki: Biłgoraj – plac przed Urzędem Miasta Biłgoraja, ul. Plac Wolności 16.
Trasa biegu: Plac Wolności, ul. Moniuszki, ul. Przemysłowa, ul. Widok, ul. Kościuszki, plac przed Urzędem Miasta (Plac Wolności).
Wydawanie pakietów startowych: od godz. 10:30.
Start biegu: godz. 12:00 (dystans: 1963 m).

I. CEL
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego,
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3. Promocja Powiatu Biłgorajskiego,
4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
5. Rozpoczęcie sezonu biegowego w Biłgoraju.
6. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego historii niepodległości i postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.
Patronat honorowy – Pani Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP.

III. KONTAKT i ZAPISY
Koordynator Biegu: Łukasz Pracoń, tel. 576 500 150, e-mail: lpracon@bilgorajski.pl

Zapisy elektroniczne od 16 lutego do 4 marca 2022 r. do godz. 15:00 e-mail: bilgorajtropemwilczym@wp.pl – należy podać: imię, nazwisko i pesel do ubezpieczenia uczestników.
Ilość pakietów ograniczona.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Biłgorajski bieg odbędzie się w Biłgoraju, dnia 06.03.2022 r. o godz. 12:00
2. Start i meta biegu znajduje się przy Placu Wolności 16 (plac przed Urzędem Miasta Biłgoraja).
3. Biuro zawodów znajduje się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, przy ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pokój 110 I p. tel. 576 500 150, a w dniu w biegu przed Urzędem Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16.

bieg topem wilczym 2022 popVI. TRASA BIEGU
1. Długość trasy biegu: ok. 1963 m. (mapa w załączeniu).
2. Trasa płaska.
3. Nawierzchnia asfaltowa.
4. Start i meta biegu znajduje się przed Urzędem Miasta Biłgoraja. Trasa biegu: Plac Wolności, ul. Moniuszki, ul. Przemysłowa, ul. Widok, ul. Kościuszki, plac przed Urzędem Miasta (Plac Wolności).
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu (od godz. 12:00 do godz. 14:00) jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
2. Miejsca zdobyte w biegu na 1963 metry nie będą nagradzane.
3. Ilość pakietów startowych jest ograniczona. O otrzymaniu pakietu decyduje kolejność przybycia na miejsce startu. Uczestnicy otrzymają również posiłek regeneracyjny.

VIII. UCZESTNICTWO
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Weryfikacja w biurze zawodów rozpocznie się od 10:30.
2. W biegu na 1963 m mogą startować zawodnicy od 8 roku życia, pod opieką opiekunów.
3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów.
4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
5. Potrzebne oświadczenia należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć w dniu biegu przy odbiorze pakietów startowych.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
2. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, będzie wykorzystywa
3.  zebrane dane osobowe uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia.
4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Nie poddajemy danych osobowych uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe będą dostępne tylko w biurze prowadzącym zapisy na Bieg, zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
10. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i znane są uczestnikowi przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Druki do pobrania:
oświadczenie dotyczące osoby niepełnoletniej
oświadczenie o zdolności do udziału w biegu

oswiadczenia tropem wilczym 1oswiadczenia tropem wilczym 2

mapa