...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet 2016

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 29 stycznia, 2016

budzet16Podczas sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się w czwartek 28 stycznia, uchwalono tegoroczny budżet. Dochody budżetu to 102.255.675 zł, a wydatki wyniosą 107.273.712 zł. Deficyt w wysokości 5.018.037 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z pozostałymi z roku 2015 oraz kredytem bankowym. Powiat ponadto planuje zaciągniecie kredytu w kwocie 2.695.000 zł na cele inwestycyjne i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W roku 2016 na zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zaplanowano środki w kwocie 27.190.603 zł co stanowi 25,35% wydatków powiatu, z tego na inwestycje zaplanowano 25.040.284 zł, a na remonty 2.150.319 zł.

Do najważniejszych zadań powiatu w 2016 roku należą:

Przebudowa ulic powiatowych w Biłgoraju: Bohaterów Monte Cassino, Długiej, Gen. Komorowskiego, Bolesława Prusa oraz ulicy Bankowej. Zadanie to będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019” o wartości 6.200.000 zł, gdzie budżet państwa daje 3 mln zł.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Harasiuki – Naklik w miejscowościach Lipiny Górne – Borowina. Zadanie znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019”, wartość zadania wynosi 6 mln zł. Z budżetu państwa planuje się środki w wysokości 3 mln zł. Realizacja zadania i wielkość dofinansowania z budżetu państwa będzie zależała od oszczędności poprzetargowych na innych zadaniach zakwalifikowanych do programu.

Przebudowa mostu w miejscowości Pisklaki wraz ciągiem drogi powiatowej Majdan Nowy – Kulasze, gdzie zabezpieczono środki własne w kwocie 1 mln 714 tys. zł. jako wkład do wniosku składanego do rezerwy drogowo – mostowej budżetu państwa wartość zadania wyniesie 3 mln 428 tys. zł.

Powiat złożył 4 wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę dróg powiatowych:

 • Księżpol – Harasiuki, gdzie wkład własny wynosi 499.626 zł, a wartość zadania prawie 1 mln zł.
 • Żółkiewka – Turobin, gdzie wkład własny wynosi 665.990 zł, a wartość zadania ponad 1 mln 330 tys. zł.
 • Stefin–Kąty–Korytków, gdzie wkład własny wynosi 598.212 zł, a wartość zadania prawie 1 mln 200 tys. zł.
 • Sigła–Stacja Kolejowa – Krasnobród gdzie wkład własny wynosi 865.706 zł, a wartość zadania ponad 1 mln 730 tys. zł.

Powiat udzielił dotacji w kwocie ponad 3 mln zł dla 9 wniosków składanych przez gminy do PROW-u na przebudowę dróg powiatowych takich jak:

 • Ciąg komunikacyjny na trasie Biłgoraj – Okrągłe, Smólsko Duże – Smólsko Małe – Brodziaki – Edwardów – Biłgoraj, gdzie dotacja dla gminy Biłgoraj wynosi 418.000 zł, a wartość zadania ponad 1 mln 670 tys. zł.
 • Droga Bidaczów Stary – Luchów Górny, gdzie dotacja powiatu dla gminy Biszcza wynosi 407.000 zł, a wartość zadania prawie 1 mln 630 tys. zł.
 • Ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej 835 przez Goraj do granicy powiatu, gdzie dotacja dla gminy Goraj wynosi 296.416 zł, a wartość zadania ponad 1 mln 185 tys. zł.
 • Droga na trasie Gołuchy – Borowiec, gdzie dotacja dla Gminy Łukowa wynosi 124.295 zł, a wartość zadania prawie 500 tys. zł.
 • Droga Księżpol – Obsza, gdzie dotacja dla gminy Łukowa wynosi 276.412 zł, a wartość zadania ponad 1 mln 105 tys. zł.
 • Na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowościach Obsza i Zamch, udzielono dotacji dla gminy Obsza w kwocie 398.979 zł, a wartość zadania wynosi prawie 1 mln 600 tys. zł.
 • Droga od Szyszkowa do granicy województwa, gdzie dotacja dla gminy Potok Górny wynosi 107.823 zł, a wartość zadania ponad 431 tys. zł.
 • Droga od miejscowości Lipowiec do drogi wojewódzkiej 858, gdzie dotacja dla gminy Tereszpol wyniesie 319.584 zł, a wartość zadania prawie 1 mln 300 tys. zł.
 • Droga na odcinku Józefów – Hamernia, gdzie dotacja dla gminy Józefów wyniesie 689.976 zł, a wartość zadania ponad 2 mln 750 tys. zł.

Na projekt techniczny „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na trasie Księżpol – Biszcza – Potok do granicy województwa poprawiająca dostępność turystyczno – gospodarczą południowej części województwa lubelskiego” zabezpieczono środki w kwocie 368.765 zł. Projekt jest niezbędny by złożyć wniosek do RPO Województwa Lubelskiego.

Zabezpieczono w rezerwie na porozumienia z gminami na wspólne zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych kwotę 1.100.000 zł (z tego rezerwa inwestycyjna 800 tys. zł, a w remontach 300 tys. zł).

Na realizacje zadań remontowych na drogach powiatowych prowadzonych przez Zarząd Dróg zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł.

Łącznie na zadania remontowo – inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych zabezpieczono środki w kwocie 22.550.784 zł, co stanowi 83% wszystkich wydatków inwestycyjnych i remontowych Powiatu. Łączne wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej wynoszą 26.444.974 zł.

Do pozostałych zadań inwestycyjnych Powiatu należą:

– Zakończenie „Przebudowy zespołu kompleksu sportowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju”, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 1 mln 146 tys. zł, w tym 200 tys. zł są to środki budżetu powiatu. Wartość zadania realizowanego w latach 2015-2016 zł wyniesie 1,6 mln zł.

– „Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Przemysłowej w Biłgoraju” gdzie zabezpieczono środki w kwocie 1 mln 827 tys. zł.

– „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części byłego budynku Kolegium UMCS w Biłgoraju przy ul. Wira Bartoszewskiego wraz z realizacją szybu windowego z dźwigiem windowym”, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 432.500 zł.

– Na wykonanie projektu technicznego do zadania „Termomodernizacja obiektów ZSZiO, RCEZ, MDK, ZS-R, OIK oraz DPS Teodorówka” zabezpieczono środki w kwocie 280.000 zł. Zadanie będzie wnioskowane do RPO Województwa Lubelskiego.

– „Wymiana podłoży i wykładzin na korytarzach oraz w niektórych pomieszczeniach mieszkalnych segmentu A i B w budynku głównym DPS Teodorówka” zabezpieczono środki w kwocie 194.000 zł, jako wkład własny do programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami II”.

– Na zakupy sprzętu technicznego, informatycznego i transportowego dla potrzeb zasobu geodezyjnego i Starostwa oraz na wykupy gruntów pod drogi powiatowe zaplanowano środki w kwocie 360.000 zł.

– Dla Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zaplanowano dotację celową w kwocie 50.000 zł na dofinasowanie zadania pn. „Zwiększenie potencjału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju” jako wkład własny do wniosku składanego do Ministra Kultury w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

– Na remonty bazy oświatowej i pozostałej infrastruktury powiatowej planuje się środki w kwocie 350.319 zł. Więcej o budżecie na 2016 rok na BIP.

Dokładnie 15 radych w głosowaniu poparło uchwałę budżetową, przeciw było 4 radnych, a 2 się wstrzymało.