...
Loga Fundusze Europejskie

Człowiek – najlepsza inwestycja

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 19 grudnia, 2011

23

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju zawiadamia o zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„WSPARCIE – SZANSA – SUKCES”
dla uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 stycznia – 31 grudnia 2011

W ramach projektu uczniowie i uczennice LO im. ONZ w Biłgoraju mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
– ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I WARSZTATY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
– ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO – POWTÓRZENIOWE I POSZERZAJĄCE WIEDZĘ
– INTENSYWNE ZAJĘCIA POSZERZAJĄCE WIEDZĘ ORAZ WARSZTATY SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY
– ZAJĘCIA HOBBYSTYCZNE
– REKREACYJNO-EDUKACYJNY REJS „SZKOŁA POD ŻAGLAMI” dla 27 uczestników projektu, którzy poczynili największe postępy.
Podczas 6-dniowego rejsu uczniowie nabyli podstawowe umiejętności związane z żeglowaniem oraz wzięli udział w dodatkowych zajęciach języka angielskiego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA