...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja dla podmiotów gospodarczych posiadających decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 listopada, 2014

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2015 roku tracą ważność wydane przed dniem 23 stycznia 2013 roku  następujące decyzje:
1.    Zezwolenia na zbieranie odpadów,
2.    Zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
3.    Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów).

Do wyżej wskazanego terminu posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia  w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Nie przewiduje się wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań cyt. powyżej ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 roku odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa bez wymaganego zezwolenia.

Celem skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie wymaganego zezwolenia, przedsiębiorcy proszeni są o wcześniejsze składanie wniosków.