...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontu dróg powiatowych w roku 2020 oraz aktualnego ich stanu

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 kwietnia, 2021

Na kwietniowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju przedstawiona została informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontu dróg powiatowych w roku 2020 oraz aktualnego ich stanu. Łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe w 2020 roku (zadania utrzymaniowe i inwestycyjne) wyniosły ponad 25,5 mln zł (inwestor ZDP – 21 850 397 zł, inwestor gminy – 3 731 552 zł). Z przedstawionych danych wynika, że powiat biłgorajski ma pod swym zarządem ponad 585 km dróg, w tym drogi o nawierzchni twardej to ponad 521 km, a o nawierzchni gruntowej około 63 km.

Środki finansowe w roku 2020 przeznaczone były na konkretne grupy działań, tj. bieżące utrzymanie dróg (letnie i zimowe), zadania inwestycyjne (przygotowanie, wnioski do funduszy, realizacja, rozliczenie), prowadzenie ustawowych działań administracyjnych (inżynieria ruchu-opiniowanie i przygotowywanie zmian organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów, wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego 645 szt., przetargi, wizje lokalne). Zakres prac utrzymaniowych obejmuje m. in. remonty dróg, mostów, przepustów; koszenie poboczy i trawników; wycinka samosiewów i zakrzaczeń; pogłębienie rowów; ścinka poboczy; zimowe utrzymanie – łagodzenie skutków zimy; oznakowanie poziome i pionowe; czyszczenie kratek ściekowych;
oczyszczanie  dróg z zamuleń; roboty awaryjne, interwencyjne i zabezpieczające.

Finansowanie zadań na drogach powiatowych przedstawia się następująco: realizacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych przez ZDP z budżet powiatu blisko 9,7 mln zł i środki zewnętrzne około 12,2 mln zł (w tym pomoc finansowa i rzeczowa gmin to 3,4 mln zł i budżet państwa 8,4 mln zł). Łącznie ponad 21,5 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe w 2020 roku (zadania utrzymaniowe i inwestycyjne) wynoszą:
– inwestor ZDP – 21 850 397 zł.
– inwestor gminy – 3 731 552 zł.
Razem 25 581 949 zł.

W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 22 porozumienia z gminami. Porozumienia z gminami dotyczyły głównie inwestycji w zakresie przebudowy nawierzchni dróg bitumicznych i budowy chodników. Zakończono dwie duże inwestycje z FDS, które zostały rozpoczęte w 2019 roku, tj. przebudowę ciągu dróg powiatowych na trasie Gródki – Gilów – Hosznia – Teodorówka – Komodzianka – Chłopków (około 18 km) i przebudowę drogi powiatowej Biszcza – Tarnogród (około 6 km). Rozpoczęto trzy duże inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, których okres realizacji upływa w 2021 roku, a więc przebudowę dróg powiatowych na trasie Zagroble – Załawcze – Rokitów – Żurawie – Gaj Czernięciński – Wólka Czernięcińska (10,5 km), przebudowę dróg powiatowych na trasach: Długi Kąt – w kierunku na Krasnobród oraz Szopowe – Górniki – Stanisławów (razem 12,5 km) i przebudowę dróg powiatowych na odcinku Babice – Dorbozy (5 km).

Oprócz zadań z FDS wykonano także przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Nadstawnej w Biłgoraju, remont chodnika przy ul. Bartoszewskiego, remont drogi powiatowej na trasie Lipiny Dolne – Potok Górny (około 1,5 km), remont drogi powiatowej w miejscowości Wola Kulońska (1 km), remont drogi powiatowej na odcinku Majdan Stary – Zanie (1,1 km), remont drogi powiatowej w miejscowości Zagrody Dąbrowickie (0,23 km). Ponadto, w ramach naboru uzupełniającego w roku 2020 złożony został wniosek na remonty dróg w miejscowościach Kolonia Teodorówka, Smoryń, Pulczynów, Wola Kątecka w kierunku do Żelebska (długość 13,2 km). Zadanie otrzymało dofinasowanie i zostało rozpoczęte.

W roku 2020 opracowano także dokumentacje projektowe na remont ul. Nadstawnej w Biłgoraju, remont mostu na ul. Granicznej, remont mostu na ul. Lubelskiej, projekt przebudowy drogi 2908L Bononia -Wola Radzięcka i projekt przebudowy drogi powiatowej 2947 L Zwierzyniec – Tereszpol.

W 2020 roku, w ramach pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, tzw. „programu chodnikowego” 7 gmin otrzymało dotację od Powiatu o łącznej kwocie ponad 890 tys. zł na budowę chodników. W ramach programu powstanie ponad 5,6 km nowych chodników. W ramach zadań realizowanych z FDS  wykonano 4,5 km chodników. Trzy gminy realizowały chodniki poza programem chodnikowym (0,8 km).

Powiat udzielił również dotacji na zadania drogowe pn. opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Narutowicza (około 59 tys. zł) i oczyszczanie miasta (50 tys. zł). W roku 2020 złożono wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021 – 2022 na zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 L Podsośnina Łukowska – Tarnogród”   (4 950 mb), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908 L Bononia – Wola Radzięcka (6 302 mb) i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929 L Dereźnia – Budziarze (3 025 mb).

Ważnym wydatkiem inwestycyjnym jest zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 460 tys. zł. ZDP posiada 3 brygady robocze na trzech obwodach drogowych (Biłgoraj, Tarnogród, Teodorówka) oraz zespół do prowadzenia spraw administracyjnych. Łączne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 32,75 etatów. Bieżące prace utrzymaniowe, interwencyjne, zabezpieczające, uzupełnienie i wymiana znaków, dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg, praca na sprzęcie ZDP prowadzone są  przez pracowników ZDP.

Główne efekty rzeczowe z roku 2020:
nowe nawierzchni bitumiczne (remonty i przebudowa) – 36,2 km
przebudowa skrzyżowania (rondo) – 1 szt.;
budowa nowych chodników – 10,9 km

Stan dróg na koniec roku 2020 przedstawia się następująco:
– stan dobry i bardzo dobry – 74%;
– stan zły i bardzo zły – 16%;
– Drogi gruntowe (ulepszone i nieulepszone) – 10%.