...
Loga Fundusze Europejskie

Jest absolutorium dla Zarządu

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 21 maja, 2012

sesja_absol-m

Głównym punktem obrad sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się w piątek 18 maja, było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za wykonanie budżetu w 2011 roku. Po wysłuchaniu podsumowania działalności w roku ubiegłym przedstawionego przez Starostę Mariana Tokarskiego radni udzielili Zarządowi absolutorium.
– Budżet powiatu uchwalony na 2011 rok uchwalony w wysokości 112 mln 433 tys. zł był najwyższym budżetem w historii powiatu biłgorajskiego. Był to dobry rok dla naszego powiatu. Przerwano proces ciągłego zadłużania powiatu, jaki miał miejsce przez 10 lat, gdyż przejęliśmy zobowiązania po SP ZOZie w wysokości 59 mln zł, i na koniec 2011 roku spłaciliśmy 53 mln zł. Wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 16 km dróg powiatowych, poprawiliśmy infrastrukturę DPS i bazy oświatowej – mówił podczas sesji Starosta Marian Tokarski.
Budżet zrealizowano w wysokości 106 mln 619 tys. zł, co stanowi 99,03% planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,71% i wyniosły one 101 mln 186 tys. zł. Dochody majątkowe wyniosły 5 mln 433 tys. zł, co stanowiło 5% dochodów ogółem. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosły 112 mln 433 tys. zł, co stanowiło 93,9% planu. Wydatki bieżące stanowiły 91% wszystkich wydatków i wynosiły 102 mln 499 tys. zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 9 mln 934 tys. zł, co stanowiło prawie 9% wszystkich wydatków. Budżet powiatu zamknął się deficytem, który wyniósł 5 mln 814 tys. zł.
Dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły 94 mln 866 tys. zł, czyli 89% wszystkich dochodów powiatu, dochody własne wyniosły 11 mln 753 tys. zł, i stanowiły 11% zakładanego planu. W ramach dochodów zewnętrznych powiat dodatkowo pozyskał kwotę 30 mln 246 tys. zł. W ramach tych środków z budżetu państwa pozyskano ponad 18 mln 625 zł na następujące zadania:
– na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZie w ramach planu B – 16 mln 629 tys. zł;
– na remont drogi Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy z tzw. schetynówki – pozyskano 1 mln 240 tys. zł;
– na remont dróg ze środków programu przeciwpowodziowego pozyskano 100 tys. zł;
– na remonty w szkołach z rezerwy MEN pozyskano 390 tys. z;
– na prace geodezyjne i zakup wyposażenia pozyskano 187 tys. zł.
Z funduszy unijnych pozyskano 5 mln 407 tys. zł, z tego na przebudowę drogi Księżpol – Obsza pozyskano 2 mln 427 tys. zł, na termomodernizację DPS w Teodorówce pozyskano 1 mln 233 tys. zł, na realizację programu aktywizacji niepełnosprawnych bezrobotnych i programów w szkołach pozyskano 1 mln 746 tys. zł. Dodatkowo od samorządów pozyskano 4 mln 904 tys. zł, z tego na remonty i przebudowę dróg powiatowych – 2 mln 318 tys. zł, i na pomoc społeczną 2 mln 526 tys. zł. Z innych źródeł Powiat pozyskał 1 mln 309 tys. zł, to środki które były przeznaczone na funkcjonowanie programów w PUP (761 tys. zł), na zalesienia od Agencji Rolnej (213 tys. zł,), na drogi z nadleśnictw Biłgoraj i Józefów i ze źródeł prywatnych (260 tys. zł).
Wydatki budżetu powiatu wg realizowanych zadań:
– na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji, wraz z utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 37 mln 720 tys. zł, to stanowi 33,2% wydatków budżetowych;
– na spłatę zobowiązań po przekształconym SP ZOZie wydatkowano 22 mln 650 tys. zł;
– na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji bezrobocia i niepełnosprawnych wydatkowano 19 mln 237 tys. zł;
– na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje – 13 mln 586 tys. zł;
– na administrację publiczną powiatową i na realizację zadań rządowych wydatkowano 9 mln 913 tys. zł;
– na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 3 mln 856 tys. zł;
– na obsługę długu, rat, odsetek, poręczeń wydatkowano 6 mln 123 tys. zł;
– na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezję, leśnictwo, ochronę środowiska przeznaczono 1 mln 995 tys. zł;
– na kulturę, sport, turystykę, promocję wydatkowano 811 tys. zł.
Powiat w 2011 roku na zadania inwestycyjne i remontowe wydatkował 17 mln 155 tys. zł, co stanowi 15,26% wydatków powiatu, z tego na inwestycje wydatkowano 9 mln 934 tys. zł, a na remonty 7 mln 221 tys. zł. Do najważniejszych zadań należały:
– adaptacja budynku dla potrzeb starostwa – 2 mln 823 tys. zł, inwestycja kontynuowana jest w roku bieżącym.
– na zakończenie przebudowy drogi powiatowej Księżpol – Obsza – 2 mln 997 tys. zł.
– na remont drogi Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy – 492 tys. zł;
– na pozostałe inwestycje w tym na remonty sieci drogowej – 4 mln 779 tys. zł.
Dokładnie 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, 5 radnych wstrzymało się od głosu.