...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs dla dzieci Niezłe ziółko

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 27 kwietnia, 2022

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie „Niezłe Ziółko”. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych grupa młodsza – od 5 do 7 lat; grupa starsza – od 8 do 10 lat. Praca konkursowa składa się z trzech zadań. W konkursie będą oceniane łącznie zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 16 września 2022 r.

Zadanie pierwsze polega na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub na grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny. Zadanie drugie to przygotowanie sprawozdania z zadania pierwszego. Może to być: dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonywanych przez dziecko, literacki opis rośliny i jej zastosowania, zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty, nazwa, opis) inne (za wyjątkiem filmów). Zadanie trzecie: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).

niezle ziolko
W konkursie będą oceniane łącznie zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 16 września 2022 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: KONKURS „NIEZŁE ZIÓŁKO”).

Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do kwoty:
I miejsce – 600 zł;
II miejsce – 500 zł;
III miejsce – 400 zł;
50 wyróżnień – 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:
tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802 e-mail: konkursy@lubelskie.pl


REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „NIEZŁE ZIÓŁKO”
I. Cel i przesłanki Konkursu
1. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród dzieci podstaw wiedzy o ziołach (rozpoznawanie ziół, uprawa, zastosowanie kulinarne i w medycynie domowej) w atmosferze zabawy, podczas realizacji zadań podejmowanych w gronie rodzinnym.
2. Konkurs ma charakter edukacyjny.
3. Wybrane i nagrodzone prace będą przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych.
4. Wybrane i nagrodzone prace zostaną wykorzystane również w publikacji promującej województwo lubelskie.

II.  Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie.
2. Adres Organizatora: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji: Pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie: tel. (81) 44 16 538 oraz  (81) 44 16 802, e-mail: konkursy@lubelskie.pl

III. Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu województwa lubelskiego,
2. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – od 5 do 7 lat;
grupa II – od 8 do 10 lat.
3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Komisji Konkursowej.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy konkursowej, szczegółowo określonej w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu,
b) pisemne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie odpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku do Regulaminu („Karta Zgłoszenia”).
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Praca konkursowa
1. Konkurs polega na wykonaniu trzech zadań:
a) zadanie pierwsze: wyhodowanie własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub na grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny;
b) zadanie drugie: przygotowanie sprawozdania z uprawy, tj. wykonanie przynajmniej jednej z poniższych form:
dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonanych przez dziecko,
literacki opis rośliny i jej zastosowania,
zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty, nazwa, opis),
inne (za wyjątkiem filmów).
c) zadanie trzecie: praca plastyczna w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).
2. Przedmiotem konkursu poddanym ocenie jest sprawozdanie określone w punkcie IV 1b (zadanie drugie – sprawozdanie) oraz praca plastyczna określona w punkcie IV 1c (zadanie trzecie: praca plastyczna).
3. Praca musi być inspirowana tematem konkursu i dotyczyć ziół.
4. Sprawozdanie określone w punkcie IV 1b (zadanie drugie) oraz praca plastyczna określona w punkcie IV 1c (zadanie trzecie) muszą być samodzielnie wykonane przez Uczestnika konkursu.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć sprawozdanie z uprawy jednej rośliny. Dopuszcza się większą ilość roślin tego samego gatunku.
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu.
7. Praca powinna być opisana poprzez podanie tytułu pracy, imienia i nazwiska Uczestnika (w przypadku prac plastycznych – na odwrocie).
8. Do pracy musi zostać dołączona „Karta Zgłoszenia”.

V. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 16 września 2022 r. (obowiązuje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).
2. Pracę konkursową wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnika należy nadsyłać na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: Konkurs „Niezłe ziółko”.
3. Do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik do Regulaminu Konkursu:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) oświadczenie prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu.
4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

VI. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz osób zaproszonych zgodnie z ust. 2.
2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) związek z tematem Konkursu,
b) inwencja, pomysłowość w podejściu do tematu,
c) bogactwo (ilość elementów) sprawozdania,
d) dokładność obserwacji każdego etapu rozwoju rośliny,
e) walory artystyczne.
4. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 30 września 2022 r.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lubelskie.pl.

VIII. Nagrody
1. Dla laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości do kwoty:
I miejsce – 600 zł;
II miejsce – 500 zł;
III miejsce – 400 zł,
50 wyróżnień po 200 zł.
2. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub drogą pocztową.
3. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w siedzibie Organizatora Konkursu, tj. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie, w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
4. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.

IX.  Unieważnienie Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie wymaga podania przyczyny.

X. Ochrona danych osobowych
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Rodziców/Opiekunów jako administrator danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się
 w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik do Regulaminu Konkursu.

XI. Prawa autorskie, wizerunek
1. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Rodzic/Opiekun przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie Pracy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania Pracy. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
a)    utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi,
b)    wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie,
c)    powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu
w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
d)    publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie
w prasie i telewizji obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,
e)    wykorzystywanie obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego obrazu w kalendarzach zaopatrzonych w logo Organizatora
i Współorganizatorów.
3. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych elementów.
4. Uczestnik i jego Rodzic/Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w Karcie Zgłoszeniowej.

XII. Postanowienia końcowe
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych Uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do celów promocyjnych województwa lubelskiego.
4. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.