...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs plastyczny „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia i spełniaj marzenia!”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 18 lutego, 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu biłgorajskiego. Tematyka konkursu to propagowanie postaw trzeźwości, co ma ścisły związek z naszymi fundamentalnymi działaniami profilaktycznymi jako podejmowanie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania przemocy. Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości przypadającego na 11 kwietnia 2022 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POSTAWA TRZEŹWOŚCI NIE SPRAWI CI TRUDNOŚCI – ODRZUĆ UZALEŻNIENIA I SPEŁNIAJ MARZENIA!”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia i spełniaj marzenia!”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, e- mail: oik.bilgoraj@gmail.com , nr tel.: (84) 686-41-82, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Koordynatorem Konkursu jest Ilona Dzido p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej                      
w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. (84) 686-41-82

§2. CELE KONKURSU
Konkurs plastyczny ma na celu:
• propagowanie idei trzeźwości wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży,
• afirmowanie prawidłowych postaw społecznych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości,
• eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie,
• uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez sięgania po środki odurzające i alkohol,
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w społeczności szkolnej.

§3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszaru powiatu biłgorajskiego.
2. Kategorie wiekowe: a. klasy I – IV szkoły podstawowej, b. klasy V – VIII szkoły podstawowej

§4. PRACA KONKURSOWA
1. Konkurs plastyczny ma na celu promować postawę trzeźwości i afirmować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości i pomocy
2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: sposób dowolny,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
3. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesyłać w terminie do dnia 31 marca 2022 roku na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj za pośrednictwem sekretariatu szkoły do której uczęszcza uczeń lub dostarczone osobiście na adres Ośrodka.
4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 31 marca 2022 r.
5. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien się znaleźć dopisek: „Praca na konkurs – „Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć uzależnienia
i spełniaj marzenia!”
6. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską
o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 decyduje data stempla pocztowego.
7. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

oik plakat 5b
§6. KOMISJA KONKURSOWA
1. P.o. dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka itp.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 08 kwietnia 2021 roku. Informacja o terminie, miejscu
i czasie ogłoszenia wyników Konkursu oraz miejscu wystawy prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§8. EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace uczestników Konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie w dniu 11 kwietnia 2022 roku. Informacja o miejscu wystawy prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§9. NAGRODY W KONKURSIE
1. Zwycięzcy Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród dnia 11 kwietnia 2022 roku. Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz przekazana drogą mailową do szkół laureatów Konkursu.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w trzech kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe – nagrody ufundowane przez Organizatora.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

§10. DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§11. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (osoby niepełnoletnie).