...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs pod patronatem Starosty Biłgorajskiego pn. „Moje miejsce na ziemi – Powiat Biłgorajski”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 lutego, 2014

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Cele Konkursu:
przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej Małej Ojczyzny poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach (do 13 roku życia).
2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w konkursie przesyła prace lub dostarcza osobiście do organizatora konkursu na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,
ulica Nadstawna 56a, 23-400 Biłgoraj z dopiskiem na kopercie: „Konkurs plastyczny – Moje miejsce na ziemi – Powiat Biłgorajski”
w terminie do 28 kwietnia 2014 r.

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik
w formacie min. 30×40 cm, max. 50×70 cm.
Nie oprawiamy prac w passe partou! Każda praca powinna mieć na odwrocie informację wg wzoru:
– imię i nazwisko autora pracy;
– wiek + klasa;
– szkoła lub placówka;
– kod i miejscowość;
– imię i nazwisko nauczyciela (instruktora);
– numer telefonu kontaktowego;
Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

4. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
– 6-7 lat;
– 8-10 lat;
-11-13 lat.
Organizatorzy proszą o terminowe przekazanie prac wraz z imiennym wykazem autorów oraz dokładnym adresem placówki. Na konkurs można nadesłać jedną pracę jednego ucznia. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania ( nie rolujemy) nie będą brane pod uwagę.
Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie www.mdk.lbl.pl
Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy odbędzie się 15 maja 2014roku
w siedzibie Starostwa Biłgorajskiego przy ulicy T. Kościuszki 94
Organizatorzy nie przesyłają pocztą upominków i dyplomów za nagrodzone prace.
Nieodebrane osobiście nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2014r., zostaną wykorzystane w następnej edycji konkursu.

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Informacji udziela: Ingrida Sokołowska, tel. 84 686 89 56.