...
Loga Fundusze Europejskie

LAWP – wsparcie kapitału obrotowego

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 14 lipca, 2020
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
 
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
 
Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
INFORMACJE O NABORZE
Termin składania wniosków
 
Wnioski można składać w terminie od 15.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00.
Nabór zostanie zakończony przed wskazanym terminem, jeżeli wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie przekroczy 140% dostępnej alokacji lub zostanie złożonych 5000 wniosków o dofinansowanie.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
III kwartał 2020 r.
 
Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu
 
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a,
20-704 Lublin
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014)
 
Na co i kto może składać wnioski?
 
– Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.
 
Kryteria wyboru projektów
 
Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Finanse
 
Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów
Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.
 
Inne ważne informacje
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.
 
Pytania i odpowiedzi
 
W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi >>TUTAJ<<.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
 
ZAŁĄCZNIKI do pobrania