...
Loga Fundusze Europejskie

legalizacja

Kategoria: Uncategorized Opublikowano: 28 października, 2009

Zasady legalizacji drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Na terenie powiatu znajduje się ponad 63 tyś ha powierzchni leśnej, blisko połowa to lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa nadzorowane przez Starostę Biłgorajskiego.

W związku realizacją zadań wynikających z nadzoru nad lasami prywatnymi stwierdza się liczne przypadki samowolnych wyrębów, kradzieży drewna i dewastacji powierzchni leśnych.

Podstawowymi unormowaniami prawnymi odnośnie gospodarki leśnej są zapisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Z 2005r.  Nr 45, poz. 435 z późn. zmian.). W oparciu o te przepisy gospodarka w lasach powinna uwzględniać obowiązek trwałości i ciągłości użytkowania lasów stanowiących podstawowy element zasobów naturalnych. Ich wartość na terenie powiatu biłgorajskiego podkreśla powierzchnia objęta ochroną siedliskową i gatunkową Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych, a także obszary objęte europejską siecią Natura 2000.

Jednym z instrumentów prawnych mających stymulować właściwą gospodarkę leśną jest obowiązek legalizacji pozyskania drewna ciążący na właścicielach lasów. Pozyskiwanie i wywóz z lasu drewna bez posiadanego świadectwa legalności pochodzenia, nawet na niewielką skalę, jest działalnością nielegalną i pociąga za sobą określone konsekwencje karne. Organem właściwym do prowadzenia legalności pochodzenia drewna na terenie powiatu biłgorajskiego jest Starosta Biłgorajski poprzez specjalistów ds. leśnictwa działających w terenie w 10 obwodach nadzorczych.

Wśród społeczeństwa jest mała świadomość konsekwencji prawnej zaniechania tego obowiązku, co może wpłynąć negatywnie nie tylko na właściwe prowadzenie gospodarki leśnej pod względem przyrodniczym, ale może również spowodować niebezpieczeństwo naruszenia cudzej własności. Samorządy lokalne są często pierwszą instytucją do której trafiają właściciele lasów oraz osoby zainteresowane pozyskaniem drewna. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie apelu Starosty Biłgorajskiego do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa gminy, aby dotarł do jak najliczniejszej rzeszy ludności naszego powiatu.

Mam nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą do racjonalnego i zgodnego z prawem korzystania z zasobów środowiska naturalnego, co wykluczy często nieświadome narażanie się na sankcje karne naszego społeczeństwa.