...
Loga Fundusze Europejskie

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE WL TYLKO DO 31 STYCZNIA

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 25 stycznia, 2023

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2022 roku. O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy, którzy nie ukończyli 27 roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

-Mam nadzieję, że to stypendium będzie dla wielu młodych zawodników inspiracją do ich dalszego sportowego rozwoju, a w niedalekim czasie przełoży się na konkretne sukcesy i godne reprezentowanie naszego regionu – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:
-zajęła miejsce 1-8 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich;
-zajęła miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
-zajęła miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
-zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
-zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
-zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich.

2) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;

3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;

4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć:
-kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
-klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem;
-związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;

2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWL lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.