...
Loga Fundusze Europejskie

nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 15 czerwca, 2015

Odpowiadając na  liczne pytania i wątpliwości dotyczące roli i uprawnień leśniczych w nadzorze nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz praw i obowiązków właścicieli lasów,  informuję:

 

1. Powód i cel wprowadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Głównym powodem ograniczenia konstytucyjnego prawa własności w odniesieniu do lasów związane jest z rola jaką lasy odgrywają dla środowiska.  Lasy to płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia a w zamian wydzielają do atmosfery niezbędny do życia ludzi i wszystkich istot żywych tlen. Ponadto zbogacają powietrze w parę wodną oraz olejki eteryczne. Mają ogromne znaczenie w kształtowaniu mikro i makro klimatu, przeciwdziałają osuwiskom i stabilizują obieg wody w przyrodzie. Zapobiegają również erozji, wyjaławianiu  i stepowieniu gleb oraz przyczyniają się do ochrony potencjału genetycznego. Lasy stanowią doskonałą zaporę dla wiatru i ochronę przed powodziami, są miejscem wypoczynku i rekreacji, podnoszą walory krajobrazowe danego terenu i  są nieocenionym bogactwem naturalnym, schronieniem i domem dla tysięcy, roślin oraz zwierząt. Korzystny wpływu lasów na klimat, powietrze, wodę, glebę, równowagę przyrodniczą, a przez to szerokie oddziaływanie na warunki życia i zdrowia człowieka ma dużo większe znaczenie niż tylko zaspokajanie potrzeb ich właścicieli. Aby zachować wszystkie funkcje lasów wprowadzono ustawą o lasach zasadę powszechnej ochrony lasów. Do sprawowania pieczy nad przestrzeganiem tej najważniejszej zasady powołano nadzór nad lasami.

 

2.  Nadzór leśny

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego sprawuje Starosta Biłgorajski prowadząc – przy pomocy własnych służb – gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Nadzór to zespół oddziaływań organu administracji publicznej na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach. Przez nadzór rozumie się zatem prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.

 

Leśniczy sprawujący nadzór nad gospodarką leśną ma prawo do:

 • nieograniczonego wstępu na działki leśne,
 • prowadzenia czynności administracyjnych,
 • lustracji, kontroli, opiniowania,
 • ustalania kierunków prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach racjonalnego gospodarowania,
 • cechowania i legalizacji pozyskanego drewna,
 • pomocy prawnej właścicielom lasów i doradztwa w zakresie swoich kompetencji,
 • nakazywania wykonania określonych czynności w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków przez właścicieli lasów, 
 • wydawania decyzji administracyjnych,
 • kontroli wykonania decyzji.

 

3. Prawa i obowiązki właścicieli lasów

 

Właściciel lasu ma prawo:

 • pozyskiwać drewno w posiadanym lesie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub zasadami określonymi przez nadzór nad lasami,
 • pozyskiwać drewno nie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów w przypadku wystąpienia po stronie właściciela sytuacji nadzwyczajnej i losowej,
 • otrzymać dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe,
 • otrzymać dotację z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • do bezpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej, po zwróceniu się w tej sprawie do nadleśniczego,
 • do pomocy nadleśniczego w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w posiadanym lesie, na swój wniosek w tej sprawie,
 • występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem popartym opinią zarządu gminy, do nadleśniczego, o nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu,
 • zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

 

Obowiązki właścicieli lasów:

Ustawa o lasach zobowiązuje właściciela lasów, do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej,
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, inicjowania odnowienia naturalnego odnowienia,
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty,
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
  • pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

opr. K. Bocian

kompletna informacja na stronie BIP