...
Loga Fundusze Europejskie

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 3 sierpnia, 2021

W 2020 roku działania podejmowane przez Komedę Powiatową Policji w Biłgoraju, pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, przyniosły bardzo dobre efekty w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na ternie powiatu biłgorajskiego. Pojawiły się też nowe, nieplanowane zadania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, KPP w Biłgoraju podejmowała wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia zmierzające do ochrony bezpieczeństwa ludności oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Według oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku, w powiecie biłgorajskim nastąpił spadek wszczętych postępowań przygotowawczych w porównaniu do roku 2019. Ogółem zostało wszczętych 1186 postępowań przygotowawczych, przy których stwierdzono 882 przestępstwa. Wykrywalność przestępstw wyniosła 85,9% co daje jeden z wyższych wskaźników w województwie lubelskim.

W 2020 roku wysoki wskaźnik KPP w Biłgoraju osiągnęła także w zakresie czasu reakcji na zdarzenie. Oczekiwany próg satysfakcji czasu reakcji na zdarzenia pilne dla województwa lubelskiego wyniósł 9 minut – KPP w Biłgoraju osiągnęła wynik 8 minut i 49 sekund.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym nastąpił wzrost liczby postępowań z 743 w 2019 roku do 890 w 2020 roku, przy czym odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych z 742 w 2019 roku do 572 w 2020 roku. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych kształtuje się na poziomie 83,3%, co plasuje KPP Biłgoraj w czołówce województwa. Wśród podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych najczęstszym były kradzieże cudzych rzeczy oraz uszkodzenie rzeczy. Na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku nie odnotowano zabójstwa. W powiecie wzrosła wykrywalność w kategorii uszkodzenie rzeczy, natomiast spadła w kategorii kradzież oraz kradzież z włamaniem.
Wzrosła również ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych (z 42 w 2019 roku do 53 w roku 2020 roku). Zmalała natomiast ilość czynów stwierdzonych. Wykrywalność przestępstw narkotykowych w powiecie biłgorajskim utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – w roku 2020 było to aż 96,9%.

W kategoriach przestępstw o charakterze gospodarczym nastąpił niewielki wzrost wszczętych postępowań (ze 182 w 2019 r. do 200 w 2020 r.). Wśród nich znacząco spadła liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze korupcyjnym – z 38 w roku 2019 do 2 w roku 2020.

W celu zapewnienia dynamiki prowadzonych postępowań przygotowawczych KPP w Biłgoraju sprawowała bieżący nadzór służbowy. Podejmowała ona również współpracę z Prokuraturą Rejonową w Biłgoraju oraz Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Dla prawidłowego zabezpieczenia toku postępowań przygotowawczych 10 razy zastosowano dozór Policji, 8 razy tymczasowe aresztowanie i 4 razy zakaz opuszczania kraju.

W ocenianym okresie policjanci na terenie powiatu biłgorajskiego legitymowali 33883 razy. Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych zostało 628, a praw jazdy 160. Doprowadzeń do ZK, sądów i prokuratur oraz Izby wytrzeźwień i placówek zdrowia było 532. Nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani 113 razy, a ilość zatrzymanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw kryminalnych w 7 podstawowych kategoriach wyniosła 24.

W kategoriach przestępstw drogowych nastąpił spadek przestępstw stwierdzonych z 205 w 2019 do 165 w 2020. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu biłgorajskiego kształtował się na poziomie 31 wypadków, 6 zabitych, 32 rannych oraz 611 kolizji. Te dane są na najniższym poziomie od 10 lat. Do najgroźniejszych przyczyn wypadków drogowych w 2020 roku zaliczyć należy nadmierną prędkość jazdy (14), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (7), nieprawidłowe wymijanie lub wyprzedzanie (4) i błędy pieszych (3). Ogólna liczba wszystkich zdarzeń na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku wyniosła 642 z czego najwięcej było z winy kierującego.

W 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju prowadzono 60 poszukiwań osób. Zgłoszono także 52 zaginięcia, a poszukiwania I poziomu były prowadzone w 12 przypadkach (wszystkie osoby odnalezione). Na koniec 2020 roku pozostało do odnalezienia 9 osób, w tym jedna zgłoszona w roku 2020. Wśród osób poszukiwanych na dzień 1 stycznia 2020 liczba listów gończych wynosiła 24, a w trakcie roku wpłynęło ich kolejnych 13. Z ogólnej liczby 37 listów gończych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju zrealizowali 10.

policja

Liczba czynów karalnych kwalifikowanych z kodeksu karnego, popełnionych przez nieletnich na terenie powiatu biłgorajskiego w roku 2020, wynosi 10, a liczba skierowanych wniosków, zawiadomień i interwencji 59 (wszystkie do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich). Ogółem w roku 2020 nieletni popełnili 9 na 1186 przestępstw, co stanowi ok. 1 % ogółu. Ponadto nieletni popełnili 27 czynów, w związku z którymi zostało sporządzonych 20 wniosków o rozpatrzenie sprawy do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Pozostałe 39 zawiadomień i wniosków związane było m. in. z naruszeniem zasad współżycia społecznego, spożywania alkoholu lub uchylania się od obowiązku szkolnego.

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju funkcjonuje również Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. Do jej zadań należy reagowanie na zdarzenia z udziałem urządzeń i materiałów wybuchowych oraz rozpoznawanie zagrożeń z tym związanych. Policjanci NGRMP KPP w Biłgoraju na terenie powiatu biłgorajskiego przeprowadzili w 2020 roku 35 interwencji, w tym 9 potwierdzonych (ładunki pochodzenia wojskowego) i 24 niepotwierdzonych (informacje o podłożeniu urządzenia wybuchowego).

Policjanci podejmowali również działania związane z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną w 2020 roku wyniosła 17 434 osoby natomiast osób objętych różnego rodzaju izolacją 1966. W związku z tym policjanci KPP w Biłgoraju zrealizowali około 140 000 sprawdzeń osób objętych kwarantanną lub izolacją.

Wśród najważniejszych spraw w 2020 roku możemy wymienić m. in. sprawę mieszkańca Biłgoraja, który w miejscu swojego zamieszkania przechowywał łącznie 10 780 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Doprowadził on tym do narażenia budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 5 354 zł oraz Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości 195 976 zł oraz podatku VAT w wysokości 48 444 zł. Do ważnych spraw należą również zatrzymania mieszkańców gminy Krynice oraz mieszkańca gminy Józefów. W obu przypadkach było to posiadanie substancji odurzających. Mieszkańcy gminy Krynice zostali zatrzymani do kontroli przez funkcjonariuszy PP Frampol, którzy odkryli przewożone w pojeździe 8 kg 425 g kwiatostanów konopi innych niż włókniste. W wyniku dokonanych przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, ujawniono również susz roślinny kolorem przypominający marihuanę o łącznej wadze 2733 gram brutto. Mieszkaniec gminy Józefów przewoził natomiast środki odurzające w postaci marihuany o wadze 1462,87 g, amfetaminę o wadze 1016,43 oraz 1028 sztuk tabletek zawierających MDMA o łącznej wadze 402,64 g, które zakupił w Holandii i wwiózł do Polski przez terytorium Niemiec. Ponadto w pojeździe ujawniono pieniądze w kwocie 57 000 zł.

W zakresie prewencji i ruchu drogowego na terenie powiatu biłgorajskiego policjanci w 2020 roku ujawnili 12 944 wykroczenia, za które zastosowano represję karną. Do Sądu Rejonowego w Biłgoraju skierowano 494 wniosków o ukaranie, tj. o 72 mniej niż w roku poprzedzającym. Ujawniono 9042 wykroczenia za które nałożono mandaty karne (o 1 775 mniej niż w 2019) oraz zastosowano 3 408 pouczeń (mniej o 989 niż w 2019). W kategoriach wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie w 2020 roku najczęstszym było spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (573), ogólne zakłócenia przeciwko porządkowi i pokojowi publicznemu (455) i ogólne wykroczenia przeciwko mieniu (336). Częstym była również kradzież rzeczy (268) i zakłócanie porządku publicznego (198).

Biorąc pod uwagę zaprezentowany stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku i przewidywane zagrożenia praca Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju w 2021 roku będzie opierała się m. in. na poprawie społecznego poczucia  bezpieczeństwa ogólnego i osobistego faktycznie odczuwalnej przez mieszkańców powiatu biłgorajskiego, działaniach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby COV1D 19, niezwłocznym reagowaniu na zgłoszenia, upowszechnieniu roli dzielnicowego w społeczeństwie, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzroście ilości ujawnianych przestępstw narkotykowych i zwiększeniu ilości zatrzymanych sprawców przestępstw kryminalnych.