...
Loga Fundusze Europejskie

Leśnictwo

(stan na 2009r.)

Szatę roślinną powiatu biłgorajskiego cechuje:

  • – jedna z najwyższych w województwie lubelskim lesistość,
  • – wysoki stopień zachowania walorów szaty roślinnej lasów,
  • – niewielka powierzchnia naturalnych zbiorowisk nieleśnych lądowych i minimalna wodnych.

Na szatę roślinną omawianego obszaru składają się lasy i obszary leśne, które obejmują powierzchnię 64 911 ha, co stanowi 38,69 % ogólnej powierzchni powiatu biłgorajskiego. 32 942 ha (50,4 %) jest własnością Skarbu Państwa, lasy prywatne zajmują powierzchnię 30 962 ha (48,3 %) oraz inne 706 ha (1,3%).

Są one zróżnicowane pod względem rozmieszczenia, wielkości kompleksów leśnych, a także różnią się składem gatunkowym i wiekowym oraz siedliskowy. Przestrzenne rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. Ponad 50% koncentruje się w gminach: Tereszpol, Biłgoraj i Józefów. W składzie gatunkowym wszystkich lasów dominuje sosna, która zajmuje ponad 50% powierzchni lasów.

W zakresie gospodarki leśnej na terenie powiatu prowadzone są działania w zakresie pozyskiwania nowych powierzchni leśnych. Na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.  z 2001 r. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.) były realizowane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju w latach 2002-2003 zalesienia gruntów porolnych. W tym okresie zostało zalesionych łącznie 97,84 ha gruntów porolnych z czego 33,79 ha w 2002r i 64,05 ha w 2003r.

We współpracy z właściwymi nadleśnictwami prowadzone są również zalesiania gruntów w ramach dotacji z Funduszu Leśnego. Jest to dotacja w postaci sadzonki przekazywanej rolnikom na zalesianie gruntów słabych, przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy właściwej ze względu na ich położenie. Rolnik nie otrzymuje jednak żadnych środków finansowych na ochronę i pielęgnację założonej uprawy.

W ramach dotacji z Funduszu Leśnego w roku 2004 zostało zalesionych 31,71 ha gruntów porolnych. Natomiast w 2005r. zostało zalesionych 4,73 ha gruntów porolnych. Wykonano również odnowienia powierzchni leśnych (pozrębowe) na następujących powierzchniach przez właścicieli26,80 ha oraz naturalnie 15,45 ha.

Marek Konopka

SZUKAJ