...
Loga Fundusze Europejskie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, tel: 846882000, fax: 846882009, email: sekretariat@bilgorajski.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bilgorajski.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Grabias, e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6882010.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://bilgorajski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://bilgorajski.pl

Strona https://bilgorajski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje, które zostały opublikowane przed 23 września 2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie https://bilgorajski.pl:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Informacje na temat procedury

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mieści się przy ulicy Kościuszki 94, jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Otoczenie budynku nie posiada systemu informacji nawigacyjnych.

Na parterze znajduje się:

 1. Biuro Obsługi i Informacji
 2. Wydział Komunikacji i Drogownictwa
 3. Wydział Architektury i Budownictwa
 4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 5. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji,
 6. Kasa

na I piętrze znajduje się:

 1. Sekretariat
 2. Biuro Organizacji i Administracji
 3. Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji
 4. Biuro Kadr
 5. Radcy Prawni
 6. Biuro Rady i Zarządu Powiatu
 7. Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

na II piętrze znajduje się:

 1. Biuro Kontroli, Audytu i Analiz
 2. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
 4. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 5. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki
 6. Wydział Finansowy

Obiekt posiada cztery wejścia:

Wejście A – od strony parkingu

Wejście B – od strony ul. Sikorskiego (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych)

Wejście C – od strony ul. Kościuszki

Wejście D – od stronu parkingu (wejście służbowe)

Budynek od strony Wejścia A dysponuje dwoma miejscami parkingowymi, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i posiadają bezkolizyjne wejście na chodnik prowadzący do budynku.  Wejście A prowadzi do klatki schodowej łączącej korytarze parteru, I i II piętra oraz do pomieszczeń technicznych znajdujących się w części podziemnej. Z uwagi na konstrukcję budynku od  strony Wejście A utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z wózkami dziecięcymi z powodu różnicy poziomów, gdzie należy pokonać czterostopniowy bieg schodowy prowadzący do holu parteru i klatki schodowej umieszczonej w centralnej części budynku.

Budynek od strony Wejścia B dostępny z terenu parkingu lub chodnika przy ul. Sikorskiego. Z parkingu można udać się do Wejścia B schodami zewnętrznymi lub poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych umieszczony przy zachodnie ścianie budynku.  W bezpośredniej bliskości od wejścia usytuowane jest Biuro Obsługi Interesanta z windą i boczną klatką schodową. Pracownicy biura udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwienia spraw. Na parterze i każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest możliwość poruszania się pomiędzy piętrami za pomocą windy, która posiada odpowiednie parametry, aby mogły z nich korzystać osoby na wózkach, osoby z wadą wzroku oraz osoby z wózkami dziecięcymi – brak jest powiadomienia głosowego informującego o zamykaniu oraz otwieraniu drzwi, a także o jej położeniu. Szerokie korytarze ułatwiają poruszanie się po piętrach osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich dozwolonych pomieszczeń w budynku. W holu wejściowym na parterze znajduje się  miejsce do odpoczynku i zabaw dla dzieci. Pomieszczenia posiadają dostateczne wytłumienie pogłosu i ewentualnego echa. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian z kontrastowymi krawędziami ciągów pieszych oraz ościeżnicami drzwi). Petenci mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek od strony Wejścia C dostępny bezpośrednio z ciągu pieszo jezdnego przy ulicy Kościuszki. Za wejściem znajduje się pochylnia z półstopniem prowadząca do holu parteru z którego mamy dostęp do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Kasy, Wydziału Architektury i Budownictwa, Biuro Obsługi Interesanta z dostępem do windy i dwóch klatek schodowych centralnej i bocznej.

Budynek od strony Wejścia D dostępny od strony parkingu jest wejściem służbowym dla  pracowników i dostawców. Ze względu na różnicę poziomów należy pokonać bieg schodowy. Bezpośredni za wejściem znajduje się boczna klatka schodowa z windą i wejściem do pomieszczeń gospodarczych piwnic.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju posiada także budynek przy ul. Kościuszki 87, w którym mieści się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Budynek posiada trzy kondygnacje. W obiekcie istnieją bariery w dostępności architektonicznej utrudniające osobom ze szczególnymi potrzebami realizacje swojej sprawy. Przed nieruchomością jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Aby załatwić sprawę biurach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy pokonać stopnie schodowe, co jest niemożliwe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Alternatywnym rozwiązaniem w związku z zapewnieniem dostępności jest punkt obsługi interesantów, który znajduje się na parterze budynku i jest wolny od barier poziomych i pionowych. Kontakt osobisty z pracownikami pracującymi w Wydziale, możliwy jest także po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich strona www: https://bip.brpo.gov.pl/ kontakt: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich