...
Loga Fundusze Europejskie

Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 (AKTUALIZACJA)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, który stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego przyjętego uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 6 maja 2011 roku.

Podstawą prawną opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 jest art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., nakładający obowiązek sporządzania Programów na poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

W celu realizacji polityki ochrony środowiska na poziomie powiatu, organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Programy te uchwalane są przez Radę Powiatu oraz podlegają opiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.

Program zawiera analizę uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych, sektorowych i programowych wyższego rzędu, na szczeblu regionalnym i krajowym.

Dokument zawiera charakterystykę powiatu i ocenę stanu środowiska na terenie powiatu biłgorajskiego z uwzględnieniem najważniejszych komponentów środowiska: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami. Dodatkowo przedstawiono potencjalne możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu. Analizę oparto o najaktualniejsze dane charakteryzujące poszczególne obszary.

Dokonano również oceny realizacji celów poprzedniego programu ochrony środowiska dla powiatu oraz analizy SWOT obszarów problemowych.

Dla obszarów wymagających interwencji określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na poprawę danego komponentu. Wyznaczone cele są następujące:

 1. Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 2. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego.
 3. Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych.
 4. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
 5. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozbudowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków.
 6. Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko
  w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin.
 7. Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych.
 8. Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie powstawaniu odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie.
 9. Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody.
 10. Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.

W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na zadania własne i monitorowane oraz wskazano możliwe źródła finansowania zadań zawartych w Programie.

W Programie zawarto również jego system monitoringu i system realizacji.

Opracowany dokument zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią m.in. wymienione poniżej ustawy:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Pełny program POŚ do pobrania na BIP.

SZUKAJ