...
Loga Fundusze Europejskie

Odpowiedź w sprawie autodromu

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 12 czerwca, 2014

herb powiatuPan Jarosław Majewski
/adres do wiadomości Sekretariatu Starosty/

W odpowiedzi na wystosowany w dniu 27 maja 2014r (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – 05.06.2014r) apel dotyczący uregulowania spraw własnościowych i wykonania gruntownej modernizacji autodromu informuję:

W roku 1977 decyzją Naczelnika Miasta Biłgoraja nieruchomości przy ulicy Motorowej została wywłaszczona za odszkodowaniem na rzecz Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych (ZSME) w Biłgoraju na cele oświatowe. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w latach 2003 -2004. W roku 2003 założono księgę wieczystą, a w 2004 roku na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nieruchomość ta stała się mieniem Powiatu Biłgorajskiego. Tak więc bezpodstawnym jest stwierdzenie, że Zarząd Powiatu przez wiele lat nie
uregulował stanu prawnego obiektu. Pragnę jednocześnie przypomnieć, że powiaty powstały na mocy ustawy i funkcjonują od 1999 roku, zatem kwestie związane z uregulowaniem spraw autodromu, były jednymi z pierwszych, obok budowania struktur powiatowych.

W roku 2009 byli właściciele, pomimo otrzymanego odszkodowania, wystąpili do Wojewody Lubelskiego o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z roku 1977. Wojewoda Lubelski odmówił stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej w grudniu 2009r. Wnioskodawcy złożyli odwołanie do Ministra Infrastruktury, który decyzją z dnia 18 maja 2010 roku uchylił w całości decyzję Wojewody Lubelskiego i stwierdził nieważność decyzji wywłaszczeniowej Naczelnika Miasta Biłgoraja z roku 1977.

W ślad za uchyleniem decyzji wywłaszczeniowej Minister Skarbu Państwa wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Lubelskiego stwierdzającej nabycie przez Powiat Biłgorajski przedmiotowej nieruchomości, a w maju 2012 roku stwierdził jej nieważność.

Zarząd Powiatu Biłgorajskiego niezwłocznie wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Infrastruktury stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika Miasta Biłgoraja z roku 1977, z wnioskiem wystąpił również Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (RCEZ) w Biłgoraju jako zarządca nieruchomości. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju wystąpił do Ministra Skarbu Państwa o stwierdzenie nieważności jego decyzji uchylającej decyzję komunalizacyjną. Z takim samym wnioskiem wystąpił Dyrektor RCEZ.

Minister Skarbu Państwa w roku 2013 odmówił stwierdzenia nieważności swojej decyzji uchylającej decyzję komunalizacyjną, decyzję odmowną wydał też Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w roku 2013. Zarząd Powiatu raz jeszcze zwrócił się zarówno do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jak i Ministra Skarbu Państwa o ponowne rozpatrzenie sprawy. W grudniu 2013 roku Minister Skarbu Państwa ponownie odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, natomiast Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do chwili obecnej nie rozpatrzył wniosku Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu w Biłgoraju dokonał oszacowania wartości nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, dokonał waloryzacji wypłaconego na rzecz byłych właścicieli odszkodowania oraz dokonał wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości. Jak wynika z przedstawionych powyżej faktów Zarząd Powiatu zrobił wszystko co możliwe w przedmiocie uregulowania spraw własnościowych. Własność lub inny tytuł prawny do władania nieruchomością jest podstawą do dokonywania na niej nakładów jak również do pozyskiwania środków na jej modernizację bądź ulepszenie. Nikt, również Powiat, nie można dysponować nieruchomością, co do której został uchylony tytuł własności, a tym bardziej dokonywać na niej modernizacji, ulepszeń lub innych inwestycji.

Sprawa autodromu była niejednokrotnie tematem dyskusji na posiedzeniach Zarządu Powiatu, wyjaśniana była także w trakcie obrad Rady Powiatu (m. in. na sesjach w dniach 18 maj 2012r i 26 września 2013 roku), zatem zdumiewającym jest fakt, iż osoby w tych obradach uczestniczące przedstawiają sytuację odbiegającą od rzeczywistości. Trudno oceniać, czy
wynika to z niezrozumienia problemu, czy też ze zbliżającej się kampanii przed wyborami samorządowymi, niemniej rozpowszechnianie tego typu informacji w obiektywnej ocenie czytelnika winno być poprzedzone rzetelnym wyjaśnieniem sprawy, gdyż przedstawianie wymyślonych i nieprawdziwych wersji wprowadza w błąd opinię publiczną, dyskredytuje i oczernia organy władzy samorządowej i służy głównie budowaniu wizerunku autorów apelu.

Jako przedstawiciele Powiatu Biłgorajskiego otwarci jesteśmy na wszelkie sugestie, służmy także – w ramach posiadanych kompetencji i wiedzy – rzetelną informacją, popartą dokumentami.

Starosta Biłgorajski
Marian Tokarski