...
Loga Fundusze Europejskie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 18 października, 2018

Uchwała Nr 159/2018 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2018r. poz. 1467) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się:

  • na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP.