...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 4 lutego, 2021

03.02.2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2021-2025. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze: przewodniczący – Tomasz Rogala, wiceprzewodniczący Piotr KiełbasaW trakcie posiedzenia zajmowano się podsumowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2020 roku jak również: zaopiniowaniem opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu Biłgorajskiego na 2021r.

– przedstawiono sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy za 2020r.
– planem Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy na 2021 rok
– omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy na koniec 2020 roku.

W skład nowej rady weszli:

Zbigniew Ryba-przedstawiciel organizacji związkowej, Monika Buczko – przedstawiciel organizacji związkowej, Zdzisław Hułas – przedstawiciel pracodawców, Beata Strzałka – przedstawiciel stowarzyszenia, Danuta Sobaszek – przedstawiciel stowarzyszenia, Marta Bury – przedstawiciel fundacji, Maria Skóra – przedstawiciel samorządu terytorialnego, Bogdan Kowalik – przedstawiciel samorządu terytorialnego, Tomasz Rogala – przedstawiciel samorządu powiatowego, Piotr Kiełbasa – przedstawiciel izb rolniczych.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty ogrywa istotną rolę w kreowaniu polityki lokalnego rynku pracy. Zakres działania Rady jest dość szeroki. Szczegółowo określa go ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do najistotniejszych zadań Rady należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania. Rada ocenia również okresowe sprawozdania z działalności powiatowego urzędu pracy i wydaje opinie w sprawach dotyczących szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Na wniosek wojewódzkiej rady rynku pracy może wydawać również opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Rada ocenia także celowość realizacji programów specjalnych.

Opinie Rady są dla nas bardzo cenne z uwagi na to, że w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, którzy mogą różnie postrzegać potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym mieć różne wyobrażenie w zakresie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie dodaje Danuta Łagożna Dyrektor PUP w Biłgoraju.

Mam nadzieję, że najbliższe 4 lata będą czasem dobrej i owocnej współpracy. Liczę na to, że Rada będzie wspierać podejmowane przez powiat biłgorajski i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu biłgorajskiego mówi Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski