...
Loga Fundusze Europejskie

Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego przy „Budowlance”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 30 czerwca, 2022

Przedstawiciele Zarządu Powiatu podpisali dziś umowę z wykonawcą zadania „Wykonanie modernizacji i rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Cegielnianej 24 w Biłgoraju”. Podpisana została także umowa z nadzorem inwestycyjnym oraz przekazany plac budowy.

Od dziś wykonawca ma 15 miesięcy by na dawnym boisku przy Zespole Szkół Zawodowych w Biłgoraju powstał nowoczesny kompleks sportowy. -Za ponad 10,7 mln zł ma powstać pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, bieżnie, skocznie, zaplecze szatniowo – sanitarne, trybuny. Teren będzie ogrodzony i skomunikowany z drogami publicznymi. W najbliższym czasie planujemy ogłosić przetarg na remont i modernizację Krytej Pływalni, oddana została do użytku hala sportowa, to powoduje, że przy ZSBiO powstaje cały kompleks sportowy, który służył będzie uczniom i przedstawicielom klubów sportowych mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

umowa na boiska zsbio
Przedmiot zadania inwestycyjnego:

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe starych nawierzchni i bieżni, prace demontażowe, wycinka drzew,
2) przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej na nowej podbudowie z kruszywa łamanego, o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z dostawą bramek – powierzchnia 7 917,50 m2,
3) przebudowę i rozbudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m (4-torowej) oraz prostej 100 m (6-torowej) na podbudowie z kruszywa łamanego i asfaltobetonu, o nawierzchni poliuretanowej – powierzchnia 3 002,60 m2,
4) budowę boiska wielofunkcyjnego w jednym zakolu bieżni oraz budowę siłowni zewnętrznej w drugim zakolu bieżni (8 szt. urządzeń siłowych), na podbudowie z kruszywa łamanego i asfaltobetonu, o nawierzchni poliuretanowej – łączna powierzchnia 2 065,50 m2,
5) budowę dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej – powierzchnia 271,20 m2,
6) budowę rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki – powierzchnia 190,0 m2,
7) budowę boiska do siatkówki plażowej z wypełnieniem piaskiem – powierzchnia 364,0 m2,
8) wyposażenie sportowe stałe i ruchome lekkoatletyczne,
9) wykonanie piłkochwytów dla boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz dla boiska do piłki plażowej, o wysokości 8 m – dł. 124,6 mb, o wysokości 6 m – dł. 168,1 mb,
10) budowę trybun o konstrukcji stalowej prefabrykowanej – dwa rzędy, o ilości miejsc 105 siedzisk,
11) dostawę budynków kontenerowych sanitarno-szatniowych (o powierzchni użytkowej 65,88 m2) z pełnym wyposażeniem oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych sanitarnych (wod.-kan. i klimatyzacja w systemie multisplit), elektrycznych (oświetleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa), niskoprądowych (system przyzywowy w łazience dla nps, telewizja dozorowa) i instalacji fotowoltaicznej,
12) budowę ogrodzenia z paneli prefabrykowanych drucianych, o wysokości 1,5-1,8 m – dł. 176,5 mb,
13) budowę ciągów komunikacyjnych: droga wewnętrzna, miejsca postojowe, chodniki, dojścia, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – łączna powierzchnia 2 285,0 m2,
14) przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej na teren kompleksu sportowego,
15) montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci,
16) wykonanie trawników i zieleni (ok. 920 m2) oraz nasadzeń zastępczych (drzewa i krzewy 33 szt.),
17) wykonanie instalacji drenażowej odwadniającej teren boiska piłkarskiego oraz zeskoczni w dal i boiska do piłki plażowej – w ilości ok. 1 200 mb,
18) usunięcie starych, przebudowę istniejących i budowę nowych przyłączy oraz instalacji zewnętrznych: wodociągowych (43 mb.), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (łącznie 805 mb.) oraz elektroenergetycznych i kanalizacji kablowych niskoprądowych,
19) wykonanie masztowego oświetlenia boisk sportowych oraz terenu kompleksu sportowego,
20) wykonanie monitoringu obiektów sportowych i terenu,
21) wykonanie systemu elektronicznego pomiaru czasu na bieżni,
22) obsługę geodezyjną budowy,
23) wykonanie badań powykonawczych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla projektów dofinansowywanych z FRKF,
24) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu końcowej dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymaganych aktualnymi przepisami prawa, dzienników budowy, protokołów odbiorów technicznych, protokołów prób, pomiarów oraz badań, dokumentacji projektowej powykonawczej z wykazem wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej, jak również dostarczenie kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji, instrukcji (w języku polskim) użytkowania i obsługi urządzeń i wyrobów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę oraz przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika w zakresie użytkowania i obsługi tych urządzeń i wyrobów.

Data zawarcia umowy:
30 czerwca 2022 roku.

Generalny wykonawca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza.

Termin realizacji zadania:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do dnia: 30 września 2023 r.

Wartość robót budowlanych (wynagrodzenie dla Wykonawcy):
10 744 665 zł brutto.

Nadzór inwestorski
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotowego zadania pełnić będzie w drodze zawarcia umowy, konsorcjum firm:
Lider: SBR PROJECT Dawid Blicharz.
Partner: SBR PROJECT Joanna Blicharz.

Wartość nadzory wynosi:
45 000 zł brutto.

Przeczytaj również: Powiat biłgorajski ogłosił przetarg na modernizację i rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju