...
Loga Fundusze Europejskie

ponad 5 225 000 na pewną przyszłość dla naszych uczniów

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 12 maja, 2020

      Aż 602 uczniów skorzysta ze staży uczniowskich u pracodawców, a 9 nauczycieli otrzyma refundację kosztów studiów podyplomowych, 5 szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu otrzyma doposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na kwotę niespełna 2,4 mln zł.

       602 uczniów skorzysta ze staży uczniowskich u pracodawców, a 9 nauczycieli otrzyma refundację kosztów studiów podyplomowych, 5 szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu otrzyma doposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na kwotę niespełna 2,4 mln zł. Ponad 4,7 mln zł (4 703 141,02 zł) pozyskał samorząd Powiatu Biłgorajskiego na projekt pt. Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Całkowita wartość projektu przekracza 5 225 000 zł. Jest to kolejna rekordowa dotacja jaką Powiat pozyskał w bieżącym roku.

Projekt realizowany będzie od października br. i potrwa do września 2023 r. Skorzystają z niego uczniówie i nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu: RCEZ, ZSZiO i ZSBiO.

Głównym pomysłodawcą projektu jest Tomasz Rogala, Wicestarosta Biłgorajski, odpowiedzialny za szkolnictwo w powiecie biłgorajskim :

      Był czas, gdy szkolnictwo branżowe w naszym kraju przeżywało zapaść. Widoczne to było również na terenie naszego powiatu. Na szczęście polityka oświatowa obecnego rządu przywraca znaczenie dla tego typu szkół, co jest widoczne chociażby podczas rekrutacji. Mając na uwadze ogromną rolę szkół branżowych stawiamy na nowoczesne kształcenie, ale też wzmocnienie współpracy między szkołami branżowymi i pracodawcami. Realizujemy aktualnie duże inwestycje związane z termomodernizacją obiektów oświatowych oraz doposażeniem szkół. Pozyskane nowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to gwarancja wzrostu jakości kształcenia. Ponad 5,2 mln na projekt, to konkretne pieniądze skierowane do nauczycieli, uczniów, pracodawców, ale też na utworzenie bazy dydaktycznej. Na utworzenie i wyposażenie nowoczesnych pracowni, dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej , jak również wymagań stawianych przez rynek pracy. Niebawem zostanie podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, dlatego już dzisiaj dziękuję Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu oraz Wicemarszałkowi Michałowi Mulawie za silną współpracę i wsparcie działań dla dobra mieszkańców powiatu biłgorajskiego – podkreśla Starosta Rogala.

      W projekcie wezmą udział szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w kierunkach: energetyka, informatyka i mechanika, ekonomia, budownictwo, gastronomia, turystyka, hotelarstwo, odzież, reklama, handel. Oferta skierowana jest do uczniów klas II, III.

Realizacja projektu zwiera trzy główne zadania:

pierwszym jest zakup sprzętu i urządzeń które stanowią wyposażenie szkolnych stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy niezbędnych do podniesienia jakości zawodowej uczniów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w stażach uczniowskich i zajęciach praktycznych u pracodawców.

drugi to studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowują ich do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów na które występuje deficyt na regionalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego tj. żywienia i dietetyki, grafiki komputerowej, wizażu i stylizacji, elektroenergetyki, aplikacji mobilnych, audytu energetycznego budynków. Nauczyciele uzyskują wykształcenie by móc prowadzić wysokiej jakości zajęcia w deficytowych zawodach i zawodach nowo wdrażanych oraz kompetencje do prowadzenia zajęć z nowoczesnych technik i technologii.

trzeci etap to realizacja staży uczniowskich u pracodawców. Staże będą realizowane u pracodawcy zarówno w trakcie roku szkolnego, w soboty, w okresie ferii zimowych i wakacji. Uczestnikami staży uczniowskich będą uczniowi klas II i III szkoły branżowej oraz II, III i IV technikum, którzy mają już odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne do udziału w stażu. Dzięki temu cały okres stażu jest efektywnie wykorzystany na wykonywanie zadań pracowniczych na stanowisku pracy. To podwyższa kompetencje zawodowe uczniów do poziomu wymaganego przez pracodawców w danym zawodzie. Nauczyciele we współpracy z opiekunem stażu opracują programy staży na podstawie indywidualnej diagnozy kompetencji i możliwości psychofizycznych ucznia.

Realizowany projekt pozwoli również doposażyć szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego w nowoczesne narzędzia i urządzenia na wartość równą 2 376 453 zł. Zakupiony sprzęt zostanie tak dobrany, aby odpowiadał zarówno obecnemu wyposażeniu stanowisk pracy u lokalnych pracodawców, jak i pożądanemu przez pracodawców w najbliższych latach.