...
Loga Fundusze Europejskie

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju na lata 2021 – 2025

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 sierpnia, 2021

Dzisiaj, tj. 24.08.2021 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju na czteroletnią kadencję została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Obecna Rada urzędować będzie przez lata 2021 – 2025. Zgodnie ze złożonymi zgłoszeniami kandydatów na członków Rady, w skład obecnej Rady Powiatowej do Spraw Osób Niepełnosprawnych wchodzi Jarosław Stelmach – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjno-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „SIRON” w Biłgoraju, Andrzej Fus – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Bukowiny, Andrzej Świca – przedstawiciel Gminy Goraj, Danuta Borek – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowej w Biłgoraju i Małgorzata Liwosz-Rudy – przedstawiciel powiatu biłgorajskiego.

-Rolą dojrzałego samorządu jest to, aby dostrzegać osoby słabsze, w tym niepełnosprawne. Jeśli samorząd umie dostrzec tych, którzy potrzebują naszej pomocy oznacza to, że działa on dobrze. Myślę, że wyzwań w tym zakresie nie brakuje, lecz powiat biłgorajski otwiera się coraz bardziej na pomoc środowisku osób niepełnosprawnych – powiedział starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Podziękował on członkom Rady za ich działanie społeczne oraz życzył, aby praca na rzecz niepełnosprawnych była źródłem satysfakcji z pełnionej funkcji oraz osobistej.

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 6
Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi. Składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Do zakresu ich działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta.

-Obecnie największym problemem dla osób niepełnosprawnych są, według moich doświadczeń, wyznaczone dla nich miejsca parkingowe. Nie we wszystkich miejscowościach i nie przy wszystkich sklepach czy urzędach one są. Ich brak albo położenie gdzieś na uboczu powoduje, że osoby niepełnosprawne mają problemy z parkowaniem, więc to na pewno jest rzecz którą trzeba by było zmienić – mówi Andrzej Fus.

Starostwo powiatowe w Biłgoraju na różnych polach wspiera osoby niepełnosprawne, m. in. obecnie przy wsparciu środków własnych i pochodzących z PFRON, realizowany jest projekt bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych, starszych czy wykluczonych mobilnie. Bezpłatny transport realizowany jest specjalnie przystosowanymi busami i obejmuje transport z domu do domu, czyli door-to-door. Transport zamówić można, by udać się do lekarza, szpitala do przychodni, do urzędu, w celu załatwienia ważnych spraw czy skorzystania z oferty kulturalnej.

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 1

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 3

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 3

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 4

powiatowa rada ds osob niepelnosprawnych 5