...
Loga Fundusze Europejskie

Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin: Aleksandrów, Księżpol (projekt)

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 28 maja, 2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Biłgorajski podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin: Aleksandrów, Księżpol. Łukowa położonych na obszarze Powiatu Biłgorajskiego

Dokument zawiera:

  1. ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego powiatu
  2. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zaplanowanych zabiegów

Z dokumentem można zapoznać się w okresie od 28 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019r.:

  • w Starostwie Powiatowym, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 206, w godzinach od 7.30 do 15.30
  • na stronie internetowej urzędu www.bilgorajski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

W terminie od dnia 28 maja do dnia 18 czerwca 2019 r. uwagi i wnioski odnośnie udostępnionych dokumentów można składać pisemnie na miejscu w siedzibie Starostwa lub przesyłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z dopiskiem „strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bilgorajski.pl.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Biłgorajskiego przed zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu.

pełna treść wraz załącznikami na stronie BIP