...
Loga Fundusze Europejskie

program chodnikowy – nabór na 2020 rok rozpoczęty

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 22 maja, 2020
     Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok.
 

      Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok. Nabór będzie prowadzony do dnia 05 czerwca 2020 roku.

Wnioski można przesyłać listownie bądź składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki nr 94 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 

Decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

     Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

      Wsparcie w ramach Programu otrzymają działania z zakresu budowy, przebudowy lub remontu chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2020 roku. Wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2020.

     Program adresowany jest do samorządów gminnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Samorząd gminny może w danym naborze złożyć wnioski o dofinansowanie maksymalnie  niż dwóch zadań.

     Maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno zadanie  w danym naborze wniosków wynosi 150.000zł. Udział dotacji z budżetu powiatu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny wnioskodawcy może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, z wyjątkiem środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.    

     W ramach Programu kwalifikowane mogą być tylko koszty poniesione w roku 2020, w tym koszty przygotowawcze ( dokumentacja techniczna i projektowa). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowany, jeżeli partner Projektu nie ma możliwości jego odliczenia, a powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura nie jest wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej VAT.  W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego, pomimo złożonych oświadczeń, nie dopełni wszystkich wymogów prawnych związanych z planowaną realizacją inwestycji udzielona dotacja podlegać będzie zwrotowi. Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

        Wzór wniosku zawierający wykaz wymaganych załączników został zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakładce: „Budżet i ogłoszenia”. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefoniczne pod numerem: 84/ 688 20 08.

dokumenty do pobrania TUTAJ POBIERZ