...
Loga Fundusze Europejskie

Program chodnikowy w fazie realizacji – dofinansowania już przyznane

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 5 sierpnia, 2021

Odbyło się już posiedzenie komisji oceny wniosków w ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” czyli tzw. programu chodnikowego. Komisja sprawdziła pod względem formalnym i dokonała oceny 9 wniosków, które wpłynęły od 8 gmin. O dofinansowanie ubiegały się gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol, Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj i Turobin. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

W skład kryteriów oceny wniosków wchodziła wysokość wkładu własnego (max 20 pkt.), gotowość do realizacji projektu (max 20 pkt.), znaczenie zadania dla poprawy poziomu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów (max 30 pkt.), przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zwiększające bezpieczeństwo użytkowników (max 10 pkt.), wpływ zadania na poprawę i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu (max 10 pkt.) oraz kontynuacja zadania (max 10 pkt.) Łącznie można było uzyskać 100 punktów. Zgodnie z listą rankingową wynikającą z oceny merytorycznej najwięcej punktów otrzymały gminy Biszcza (85), Potok Górny (73) i Tarnogród (67).
Wnioskowana wysokość dofinansowania na budowę chodników o łącznej długości 5 534 mb wyniosła 1 111 706,61 zł przy całkowitym koszcie zadań zgłoszonych do programu wynoszącym 3 219 808,46 zł. Kwota w budżecie powiatu przeznaczona na program wynosiła 800 000 zł jednak po wniosku komisji do Zarządu Powiatu o zwiększenie wysokości środków w celu objęcia dotacjami większej ilości projektów kwota ta została zwiększona o 250 tys. zł i finalnie wyniosła 1 050 000 zł. Wkład własny gmin wynosi łącznie ponad 2 mln zł.

Największą kwotę dotacji – 150 000 zł – otrzymały gmina Biszcza, której przyznano dofinansowanie na budowę ok. 700 m chodnika na drodze powiatowej Nr 2936 L Bidaczów Stary – Luchów Górny, gmina Potok Górny na przebudowę drogi powiatowej Nr 2961 L Krzeszów – Dąbrówka w zakresie wykonania chodnika wraz z poprawą odwodnienia pasa drogowego na długości 602 m oraz gmina Tereszpol na wykonanie chodnika na drodze powiatowej Nr 2919L na odcinku od Panasówki do Tereszpola Zaorendy oraz w miejscowości Tereszpol Zygmunty. Pod względem udziału powiatu w kosztach zadania jest to 21,12% w gminie Biszcza, 21,02% w gminie Potok Górny i 47,14% w gminie Tereszpol. Gmina Biłgoraj otrzymała 137 894 zł dofinansowania na przebudowę w miejscowości Hedwiżyn DP Nr 2913 L Wola Radzięcka – Hedwiżyn, a 125 968 zł dofinansowania dostała gmina Tarnogród na wykonanie 372 m chodnika w miejscowości Luchów Górny na DP Nr 2937 L. Jest to kolejno 49% i 45% wkładu powiatu w koszt całkowity zadań. Dofinansowanie otrzymała również gmina Księżpol, która złożyła dwa wnioski na budowę chodnika. Przy pierwszym wniosku w Majdanie Starym w pasie DP Nr 2928 L Sól – Majdan Nowy przyznano gminie 115 498 zł, natomiast przy drugim w pasie DP Nr 2956 L Płusy – Babice w miejscowości Korchów Pierwszy – 86 346 zł. W obu przypadkach jest to 39% udziału powiatu. Na etap II przebudowy DP Nr 2808 L Otrocz – Tokary – Huta w miejscowości Huta Turobińska gminie Turobin została przyznana kwota 74 293,39 zł (49,99% wkładu powiatu w koszty całego zadania). Również gmina Aleksandrów uzyskała dofinansowanie w kwocie 60 000 zł (47,24% wkładu powiatu) na III etap budowy chodnika przy DP Nr 2945 L Aleksandrów – Szostaki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy.

program chodnikowy 1

-Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. O ile w ostatnich latach, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, faktycznie możemy zauważyć znaczną poprawę jakości dróg, o tyle też sygnały ze strony samorządowej od wójtów i burmistrzów z gmin naszego powiatu wskazywały jednoznacznie, że istnieje również potrzeba budowy m. in. chodników. My podjęliśmy inicjatywę tego programu trzy lata temu. Spotkała się ona z dużym odzewem jeśli chodzi o jednostki samorządu powiatu biłgorajskiego. Gminy bardzo optymistycznie i z entuzjazmem przyjęły tą inicjatywę powiatu, w związku z tym środki finansowe przeznaczane przez powiat na budowę chodników i ścieżek rowerowych dla gmin z każdym rokiem są zwiększane – podkreśla wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala. -Myślę, że w skali ogólnopolskiej jest potrzeba takiego programu dlatego też my jako powiat podjęliśmy ten pilotaż. Jest to nasz autorski program. Nie mniej jednak zachęcamy wszystkie inne samorządy powiatowe, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z naszych wypracowanych doświadczeń i wzorców to chętnie służymy radą – dodaje.

Jest to już trzecia edycja „programu chodnikowego” w którym chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Program ma na celu udzielanie dotacji na realizację działań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu chodników, ciągów pieszo – jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych jednostkom samorządu terytorialnego z powiatu biłgorajskiego. Samorząd gminny może w danej edycji złożyć wnioski o dofinansowanie dla maksymalnie dwóch zadań. Wnioskowana kwota może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2021, a maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno zadanie wynosi 150 tys. zł, przy czym udział powiatu w koszt całkowity zadania nie może przekroczyć 50%.

W ubiegłym roku z Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego skorzystało 7 gmin. Dofinansowanie przez powiat wyniosło prawie 900 tys. zł. a otrzymały je gmina Biłgoraj – 144 598 zł, gmina Biszcza – 150 tys. zł, gmina Frampol – 88 863 zł, gmina Księżpol – 63 999 zł, gmina Potok Górny – 150 tys. zł, gmina Tarnogród – 102 540 zł, gmina Tereszpol – 150 000 i gmina Turobin – 150 tys. zł. Dzięki temu w tych gminach powstało 5,6 km nowych chodników.

/ES/