...
Loga Fundusze Europejskie

Samorządy powiatowe i gminne

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 12 kwietnia, 2021
Oddział  Lubelski  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową w wysokości do 100  tys. zł na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.
Wsparcie  finansowe  proponowanych  przez  samorządy  działań  może  dotyczyć  między innymi:

• świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
• transportu;
• dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
• organizacji opieki domowej;
• zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
• zakupu do placówek dla osób z niepełno   
sprawnością wyposażenia po  wystąpieniu
choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
• zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
• utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
• zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
• organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Co ważne, Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia. Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.

Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania. Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi dostępnymi na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowa-nym-w/ oraz na konsultacje z pracownikiem  merytorycznym pod numerem telefonu 81 466 76 05.

Ryszard Dados
p.o. Dyrektora
Oddziału Lubelskiego PFRON