...
Loga Fundusze Europejskie

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 25 kwietnia, 2014

herb powiatu24 kwietnia 2014 roku, odbyła się XXXV sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która była jednocześnie sesją absolutoryjną. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2013 rok przedstawił Starosta Marian Tokarski.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu, który stwierdził prawomocność jej obrad i przywitał radnych, członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji.

Przede wszystkim przyjęto protokół z poprzedniej sesji, a następnie radni mogli zgłaszać interpelacje bądź zadawać pytania członkom Zarządu Powiatu i członkom Prezydium Rady. W tym punkcie zgłosiło się tylko trzech radnych, radny Ryszard Korniak i radny Zdzisław Hułas i Mirosław Późniak. Zgłoszone przez nich interpelacje dotyczyły m. in. dróg. Radny Korniak pytał o możliwość wykonania chodników w Osiedlu Piaski w Biłgoraju przy drogach powiatowych, radny Hułas o remont ulicy Motorowej i drogi Górecko – Józefów Roztoczański. Starosta Marian Tokarski zapewniał, że na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe, w chwili obecnej nie ma wystarczających środków na realizację zgłoszonych przez radnych inwestycji, jednak prowadzone są rozmowy m. in. z Burmistrzem Biłgoraja nad przyszłorocznymi inwestycjami, nie wykluczane, że i te zadania zostaną ujęte. Jak podkreślał Przewodniczący Zarządu Powiatu w tym roku w budżecie powiatowym zabezpieczono ponad 3,8 mln zł na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w Mieście Biłgoraj. -W 15-letniej historii reaktywowanego Powiatu, nie było takiej kwoty – przekonywał Starosta Tokarski. Mirosław Późniak interpelował o konieczność wykonania boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ, chciał także wiedzieć jakie oszczędności zostały poczynione w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Biłgorajskiemu.

Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za 2013 rok przedstawiła Grażyna Dec – Lal Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, a sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej za ubiegły rok zreferowała Dorota Skakuj – dyrektor placówki.

Kolejnym punktami był blok poświęcony wykonaniu zeszłorocznego budżetu. Marian Tokarski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2013 rok, szczegółowo omawiając dochody i wydatki budżetu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz wydatki Powiatu według realizowanych zadań. Radni przy czterech głosach wstrzymujących podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Również przy czterech głosach wstrzymujących się, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Gratulacje w imieniu radnych Przewodniczącemu Zarządu Powiatu złożył Mirosław Późniak. Marian Tokarski podziękował radnym za udzielenie absolutorium.

Na zakończeniu sesji skarbnik Powiatu Biłgorajskiego przedstawił zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący, które radni przyjęli w formie uchwał, po zapoznaniu Rady z informacją Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami, Przewodniczący Mirosław Późniak, zamknął obrady XXXV sesja IV kadencji Rady Powiatu.