...
Loga Fundusze Europejskie

Sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 24 marca, 2017

Zapraszamy na XXIX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdanie z działalności ARION Szpitale Sp. z o.o. za 2016r. Informacja o zakresie świadczeń NFZ dla pacjentów ARION.

6.Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2016 roku.

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8.Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2016r.

9.Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2016r.

10.Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

12.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pod tytułem ,,Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów- większe szanse zatrudnienia”.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2017-2019.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj (przebudowa ul. Batalionów Chłopskich i Różnówka Stawy).

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj (przebudowa ul. Dąbrowskiego).

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

23.Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

25.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

26.Wnioski i oświadczenia Radnych.

27.Sprawy różne.

28.Zamknięcie obrad.