...
Loga Fundusze Europejskie

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2017 rok

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 6 października, 2016

herbmalypBiłgoraj 30 wrzesień 2016r.

Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji „Projektu” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

„Projekt” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok zgodnie z uchwałą nr XXXIX/329/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddany został konsultacjom. Na stronie www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl, www.bilgorajski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zostało umieszczone w dniu 13 września 2016 r. ogłoszenie Zarządu Powiatu o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

W ogłoszeniu określono:

1. Przedmiot konsultacji.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Formę konsultacji.

4. Zasięg terytorialny konsultacji.

W toku konsultacji, tj. w dniach od 21 września do 28 września 2016r. oraz podczas otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 22 września 2016r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłosiły następujące uwagi:

1. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski zaproponowało aby rozszerzyć zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia o:

– edukację w zakresie bezpieczeństwa obejmująca pomoc psychologiczną w zakresie profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu narkomanii,

– uruchomienie infolinii konsultacji psychologicznych mających na celu pierwszą pomoc dla ofiar wypadków drogowych.

2. Przedstawiciele Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju zgłosili uwagę dotyczącą:

– utworzenie grupy wsparcia dla osób chorych na nowotwory oraz ich rodzin wspomaganej przez specjalistów.

Inne Stowarzyszenia nie zgłosiły innych uwag, opinii, sugestii lub propozycji zmian do projektu aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju postanowił uwzględnić w programie współpracy uwagę Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski dotyczycącą uruchomienie infolinii konsultacji psychologicznych mających na celu pierwszą pomoc dla ofiar wypadków drogowych i Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej dotyczącą utworzenie grupy wsparcia dla osób chorych na nowotwory oraz ich rodzin wspomaganej przez specjalistów.

W związku z powyższym Rozdział 6 ust. 2 pkt 5 „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok otrzymuje brzmienie: „W zakresie ochrony i promocji zdrowia: realizacja programów profilaktyki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych skierowanych do ofiar wypadków drogowych i ich rodzin; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.”

Nie uwzględniono uwagi Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajki dotyczącej – edukację w zakresie bezpieczeństwa obejmującą pomoc psychologiczną w zakresie profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu narkomanii, ponieważ zadania te realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Biłgoraju. Zadania te zawarte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach których funkcjonuje Młodzieżowy Telefon Zaufania oraz Punkt Konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

opr. Zofia Siek, Agnieszka Dziedzic