...
Loga Fundusze Europejskie

STAŻE UCZNIOWSKIE U PRACODAWCÓW W RAMACH PROJEKTU „WYSOKIE KOMPETENCJE PEWNA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH POWIATU BIŁGORAJSKIEGO”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 31 stycznia, 2023

Powiat biłgorajski realizuje – wspólnie ze szkołami średnimi dla których jest organem prowadzącym projekt „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Wartość projektu to ponad 5,2 mln zł, część tych środków przeznaczonych zostało na doposażenie szkolnych klaso-pracowni w specjalistyczny sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Część środków przeznaczonych zostało na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz płatne staże uczniów u pracodawców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Obecnie trwa realizacja staży uczniowskich u pracodawców. Staże są realizowane u pracodawcy zarówno w dni nauki szkolne, w soboty, w okresie ferii zimowych i wakacji. Jest to podyktowane sezonowością prac w niektórych zawodach, a więc i możliwością realizacji staży w określonych porach roku. Zawody budowlane i z branży turystycznej w większości realizują staże w okresie ferii zimowych i wiosenno-letnim, zaś pozostałe zawody w okresie jesienno-zimowym i w okresie wakacji.

Uczestnikami staży uczniowskich są uczniowi klas II i III szkoły branżowej oraz II, III i IV technikum, którzy mają już odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne do udziału w stażu. Dzięki temu cały okres stażu jest efektywnie wykorzystany na wykonywanie zadań pracowniczych na stanowisku pracy. To podwyższa kompetencje zawodowe uczniów do poziomu wymaganego przez pracodawców w danym zawodzie.

Obecnie w realizacji staży bierze udział 127 uczniów w tym 43 uczennic. Od początku realizacji projektu udział w stażach ukończyło już 442 uczniów w tym 175 uczennic.

-Staż uczniowski pozwala uczniom na zdobycie kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których wymagają lokalni pracodawcy, a nie są one ujęte w programach nauczania. Każdy uczeń po realizacji takiego stażu nabiera pewności siebie, wiary we własne możliwości i umiejętności zawodowe. Poznaje również smak pracy na stanowisku zgodnym z jego zawodem, gdyż staże są pierwszą pracą zawodową uczniów, za które otrzymują oni wynagrodzenie. Uczy to ich na pewno wartościowania pracy zawodowej – zaznacza Sławomir Sitarz koordynator projektu.

Realizacja projektu trwa do 30 września 2023, do tego czasu udział w stażach od początku jego realizacji weźmie łącznie co najmniej 602 uczniów ze szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu RCEZ, ZSZiO i ZSBiO.

Po za tym w projekt obejmował jeszcze zadnia:

1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego uczestniczących w projekcie . W ramach tego zadnia szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego RCEZ, ZSZiO i ZSBiO zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracowni zawodowych. Wartość zakupu wyposażenia do szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu: 2 ,25 mln zł.

2. Studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. Studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowują ich do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów na które występuje deficyt na regionalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego tj. żywienia i dietetyki, grafiki komputerowej, wizażu i stylizacji, elektroenergetyki, aplikacji mobilnych, audytu energetycznego budynków. N. Nauczyciele uzyskują wykształcenie by móc prowadzić wysokiej jakości zajęcia w deficytowych zawodach i zawodach nowo wdrażanych oraz kompetencje do prowadzenia zajęć z nowoczesnych technik i technologii. Do tej pory poprzez udział w studiach podyplomowych swoje kompetencje zawodowe podniosło 6 nauczycieli w tym 2 nauczycielki. Do końca realizacji projektu łącznie takie wsparcie otrzyma 13 nauczycieli w tym 5 nauczycielek.

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów zajęcia dodatkowe uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe oraz rozwijające kompetencje kluczowe

Na zajęciach są kształtowane praktyczne umiejętności zawodowe z wykorzystaniem technologii ICT. Umiejętności, które są wyznacznikiem najnowocześniejszej wiedzy zawodowej w danym zawodzie umiejętności pożądane i oczekiwane przez pracodawców od absolwentów.

Łącznie do zakończenie realizacji projektu udział w zajęciach weźmie 602 uczniów realizowanych w 100 grupach liczących 5 do 8 osób w grupie – średnio 6 osób w grupie. Taka liczebność grup zapewnia najlepsze warunki do nauki, pracy zdobywania umiejętności w małych zespołach, przy jednoczesnym zapewnieniu indywidualnego podejścia trenera do każdego ucznia.

Zajęcia rozwijają następujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy takie jak praca zespołowej w kontekście środowiska pracy, kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, kompetencje w zakresie TIK – szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc.