...
Loga Fundusze Europejskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 31 marca, 2023

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  nieruchomości
Lokal w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Biłgorajskiego, położonej przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Biłgoraj jako działki nr 107 ark. 58 o powierzchni 0,0283 ha i nr 109 ark. 58 o powierzchni 0,0324 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA1B/00090491/0.

2. Opis nieruchomości
Lokal składający się z pomieszczenia nr 6 o powierzchni 27,70 m2 i pomieszczenia nr 7 o powierzchni 27,60 m2, położony na parterze w budynku opisanym w pkt 1.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Opisany w pkt 1 i 2 lokal znajduje się w budynku biurowym stanowiącym własność Powiatu Biłgorajskiego.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/276/17 z dnia 27 września
2017 roku, nieruchomości oznaczone jako działki nr 107 ark. 58 i nr 109 ark. 58, znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „D.2.U 05 o przeznaczeniu:
podstawowym: zabudowa usługowa, w tym usługi rzemiosła, zabudowa użyteczności publicznej i bezpieczeństwa publicznego w terenie D.2.U 03, drobna wytwórczość,
dopuszczalnym: funkcja mieszkaniowa związana z usługą, obiekty zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, socjalnego i biurowego, budynki garażowe, gospodarcze, garażowo-gospodarcze, drogi wewnętrzne, drogi postojowe, ciągi piesze i ścieżki rowerowe, zieleń izolacyjna, urządzona, sieci, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości
Oddanie nieruchomości w użyczenie ustala się na okres 5 lat.
Warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.

5. Wysokość opłat
Biorący lokal w użyczenie zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu kosztu zużycia gazu oraz utrzymania kotłowni gazowej zaopatrującej w ciepło przedmiotowy lokal, energii elektrycznej, wody i ścieków, rozliczanych zgodnie
ze wskazaniami liczników i podliczników, proporcjonalnie do użyczonej powierzchni
w wysokości 8,30% zajmowanej powierzchni użytkowej w stosunku do powierzchni ogólnej parteru i I piętra przedmiotowego budynku.
Opłaty za media, o których mowa wyżej, płatne są  w okresach miesięcznych  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/refaktury wystawionej przez Użyczającego
na rachunek  bankowy Powiatu Biłgorajskiego Nr 84 9602 0007 0000 0039 2000 0029 Bank Spółdzielczy w Biłgoraju.

6. Na biorącym w użyczenie spoczywa obwiązek zawarcia umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych (śmieci).

7. Informacja o przeznaczeniu
Nieruchomość opisana w pkt 1 i pkt 2 niniejszego wykazu przeznaczona jest do oddania
w użyczenie z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju dla potrzeb Filii nr 3 w Biłgoraju.