...
Loga Fundusze Europejskie

XVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 11 maja, 2020
XVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 15.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju ul. Kościuszki 41/43. Sesja ze względów bezpieczeństwa będzie zamknięta dla mieszkańców, jednak obrady będzie można śledzić on-line pod linkiem : https://youtu.be/0HWfdeJfbK4 Porządek obrad :

XVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 15.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju ul. Kościuszki 41/43. Sesja ze względów bezpieczeństwa będzie zamknięta dla mieszkańców, jednak obrady będzie można śledzić on-line pod linkiem : https://youtu.be/0HWfdeJfbK4 Porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Arion Szpitale spółka z o.o. w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok.
5.    Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2019 roku.
6.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2019 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
8.    Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2019 roku.
9.    Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2019 r.
10.    Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2019.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2020 – 2022.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej w Biszczy).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz likwidacji Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz likwidacji Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraj
23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
27.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
28.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
29.    Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
30.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
31.    Sprawy różne.
32.    Zamknięcie obrad.