...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 15 grudnia, 2017

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXXVIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Biłgorajskiego, ich przechowywanie oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad odbędzie się Spotkanie Opłatkowe.