...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 23 maja, 2016

Zapraszamy na XIX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2015 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

8.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego za 2015 rok.

9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.

10.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Biłgoraju za 2015 rok.

11.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w roku 2015.

12.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w roku 2015.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukowa.

15.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy z radną w drodze wypowiedzenia.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

19.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

20.Wnioski i oświadczenia Radnych.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad.