...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 19 sierpnia, 2016

Zapraszamy na XXII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 25 sierpnia 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja z działalności ARION Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Biłgorajskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Biłgorajskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dot. gminy Obsza).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dot. gminy Potok Górny).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie Miasta Biłgoraj.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.