...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XLV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 listopada, 2022

Zaproszenie na XLV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie sytuacji prawno-ustrojowej w DPS-ach.
5. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2021 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<