...
Loga Fundusze Europejskie

zaproszenie na XVI Sesję Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 24 stycznia, 2020

zaproszenie sesja strona

PORZĄDEK OBRAD :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2019 roku.

5.    Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2020 rok).

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 roku.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2020 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w roku 2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 109166 L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2810 L polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie drogi w miejscowości Zastawie”.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Biłgorajskiego.

14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

16.    Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

17.    Wnioski i oświadczenia Radnych.

18.    Sprawy różne.

19.    Zamknięcie obrad.

Link do tramisji na VIDEO z obrad Rady Powiatu: https://www.youtube.com/watch?v=pqXHT_iG34I