...
Loga Fundusze Europejskie

ZAPROSZENIE na XXXII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 11 grudnia, 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyrażenia opinii w przedmiocie skargi (dot. skargi na Powiatowy Urząd Pracy).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyrażenia opinii w przedmiocie skargi.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Teodorówce.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż po zakończeniu sesji Rady Powiatu odbędzie się spotkanie opłatkowe, na które serdecznie zapraszam.

Mirosław Późniak
Przewodniczący Rady Powiatu