...
Loga Fundusze Europejskie

Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Biłgorajskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 30 kwietnia, 2021

Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Biłgorajskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 11 ust. 1  art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020r. poz. 1990, ze zmianami/, zarządzenia nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2020r. poz. 106) zarządza się co następuje

§1.
1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży.
1) Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0013 Teodorówka, w gminie Frampol, oznaczona jako działka nr 1573/14 arkusz 1, stanowiąca własność Skarbu Państwa dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju księga wieczysta nr ZA1B/00005882/6.   
2) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o pow. 0,0367 ha, przylegająca bezpośrednio do drogi publicznej przy której jest położona. Teren przedmiotowej nieruchomości z nachyleniem. Ze względu na swój kształt i położenie  nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.
3) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania: dla obszaru na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Frampol w/w nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy zagrodowej. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Frampolu nr XXV/179/17 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frampol w/w nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji oraz ustanowiono dla niej  na rzecz Gminy Frampol prawo pierwokupu.
4) Cena nieruchomości: 9282,81 złotych /słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 81/100/. Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.
5) Informacja o przeznaczeniu do zbycia: przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
6) Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 11 czerwca 2021r.
7) Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu Miejskiego we Frampolu, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Lubelskiego. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym: monitorurzedowy.pl- gazeta codzienna ogólnopolska.

§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarzadzenie starosty 1zarzadzenie starosty 2