...
Loga Fundusze Europejskie

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2023 ROKU

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 23 stycznia, 2023

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 271 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz zarządzeniem nr 287 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, zarządza się co następuje:

§1.
I. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia.
1) Oznaczenie nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Biłgoraj, jednostka ewidencyjna Biłgoraj miasto, oznaczona jako działka nr 95/52 arkusz mapy 49 o pow. 0,0039 ha dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju księga wieczysta nr ZA1B/00094144/1.

2) Opis nieruchomości:
działka nr 95/52 arkusz mapy 49 o pow. 0,0039 ha tworzy zwarty obszar gruntu o regularnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta kształcie o wymiarach ok. 2,00 m x 21,00 m. Nieruchomość ta ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

3) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj- etap I przyjętego uchwałą nr XXXI/276/17 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 września 2017 r. działka nr 95/52 arkusz mapy 49 w północno-zachodniej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem E.1.MN/U 01, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe
pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługową, zabudowę mieszkaniowo-usługową. Natomiast w południowo-wschodniej części przedmiotowa działka znajduję się w terenie oznaczonym symbolem A.15z.KDL 08, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe pod drogę publiczną klasy lokalnej.

4) Cena nieruchomości:
cena nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95/52 arkusz mapy 49 o pow. 0,0039 ha wynosi: 8 050,35 złotych (słownie złotych: osiem tysięcy pięćdziesiąt 35/100);
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

5) Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

II. Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz na stronie podmiotowej Wojewody Lubelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym: monitorurzedowy.pl (gazeta codzienna ogólnopolska).

§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.