...
Loga Fundusze Europejskie

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 11 stycznia, 2018

herbmalypUchwała Nr 5/2018
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ust.1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXV1/221/2017 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 4404), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wyniki konkursu ofert i podział środków na realizację 2018 roku  zadań::
– z zakresu kultury – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
– kultury fizycznej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
– turystyki – imprezy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
– turystyki – szlaki – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
– promocji zdrowia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Komplet materiałów: na przedmiotowej stronie BIP.